Sayı : 71
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE ALIŞVERİŞ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF ONLINE SHOPPING ACTIVITIES OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS
Elif GİLANLI

8 3

Bu araştırmanın amacı, meslek yüksek okuluöğrencilerinin online alışveriş yapma sıklıklarının belirlenmesi, onlinealışverişi uygulayan öğrencilerin online alışverişin fayda ve riskleri ileilgili algılarının belirlenmesi ve online alıveriş yapmanın cinsiyet ve ailegelir durumları ile ilişkisinin olup olmadığının belirlenmesidir. AraştırmaTrakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksek Okulu öğrencileri üzerinde uygulanmışve veriler anket yoluyla toplanmıştır. Bulgular sonucunda aile gelir durumudüşük olan öğrencilerin geleneksel alışveriş yapmayı tercih ettiği ve onlinealışverişin cinsiyete göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir
The purpose of this research is to determine thefrequency of online shopping of vocational college students, to determine theperceptions of practitioner students about benefits and determine whethers ofonline shopping, and to determine whether online shopping is related to genderand family income status.The reserach was carried about on the students of TrakyaUniversity Havsa Vocational College. and datas were collected throughquestionnaires. AS a result of the finding, it was determined that the studentswith low family income prefer to make traditional shopping and the onlineshopping has a difference in gender.
Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, Geleneksel Alışveriş, İnternet, Gelir Durumu
Anahtar Kelimeler: Online Shopping, Tradional Shopping, Internet, Income Status, Vocational College Students

Kaynakça

Aksoy, R. (2006); “Bir Pazarlama Değeri Olarak Güven ve Tüketicilerin Elektronik Pazarlara Yönelik Güven Tutumları”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 79–90.Aksoy, R. (2009); “İnternet Ortamında Pazarlama”, Seçkin Yayıncılık.Alpar, R. (2003); “Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1”, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı.Altuğ, N. ve Özhan, Ş. (2012); “Trakya Bölgesi’ndeki Üniversitelerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Online Alışverişten Algıladıkları Risk Ve Fayda Üzerine Bir Araştırma”, Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012,10(38):1-10Baloğlu, A. ve Karadağ, L. (2008); “İnternet ve Pazarlama: Başarı Hikayeleri Başarılı Oyuncuların Sırları”, Ekin Basım Yayın Dağıtım,Chen, S.J. & Chang, T.Z. (2003); “A Descriptive Model of Online Shopping Process: Some Empirical Results”, International Journal of Service Industry Management, 14(5), 556-569.Demangeot, C. & A.J. Broderick, (2007); “Conceptualising Consumer Behaviour In Online Shopping Environments”, International Journal of Retail & Distribution Management, 35(11), 878-894.Enginkaya, E. (2006); “Elektronik Perakendecilik ve Elektronik Alışveriş”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 6(1), 10-16.Kaufman-Scarborough, C. & J.D. Lindquist. (2002). “E-Shopping In A Multiple Channel Environment”, Journal of Consumer Marketing, 19(4), 333-350.Kayış, A. (2006); “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Ankara, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Kırcova, İ. (2008); “İnternette Pazarlama”, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.Kim, J. ve Forsythe, S. (2007); “Hedonic Usage of Product Virtualization Technologies In Online Apparel Shopping”, International Journal of Retail& Distribution Management, 35(6), 502-514.Laohapensang, O. (2009); “Factors Influencing Internet Shopping Behaviour: A Survey of Consumers in Thailand”, Journal of Fashion Marketing and Management, 13(4), 501-513.Mucuk, İ. (2004); “Pazarlama İlkeleri”, Türkmen Kitabevi.Özen, H. (2007); “İnternetten Satın Alma Davranışı İle Risk ve Fayda Algılamaları Arasındaki İlgi”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Suki, N.M., Ramayah, T., Suki, N.M. (2008); “Internet Shopping Acceptance, Examining The Influence of Intrinsic Versus Extrinsic Motivations”, Direct Marketing: An International Journal, 2(2), 97-110.Tolon, M. ve Zengin, A.Y. (2011); “The Effect of Web Vendor Trust on Turkish Online Shoppers Buying Behavior”, Australian Journal of Business and Management Research, 1(6), 87-96.

Elif GİLANLI