Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hemşire adaylarının okuma alışkanlıklarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmenlik, mühendislik, doktorluk, hemşirelik vb. bütün mesleklerde bireylerin akademik ve sosyal yaşamını daha başarılı kılan okuma alışkanlıklarının tespit edilmesi, varsa sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada hemşire adaylarının okuma alışkanlıklarının tespit edilmesi ve çeşitli değişkenlere (cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, gelir düzeyi, televizyon izleme süresi) göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, betimsel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2009–2010 akademik yılında, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'nda farklı sınıflarda öğrenim gören 144 hemşire adayı oluşturmuştur. Çalışma grubundaki hemşire adayları ile ilgili gerekli bilgileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmış Kişisel Bilgi Formu, Odabaş vd. (2008) tarafından geliştirilen "Okuma Alışkanlıkları Anketi" (OAA) ile belirlenmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 11.5 paket programı aracılığıyla yüzde, frekans ve ki-kare istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda hemşire adaylarının okuma alışkanlıkları ile ilgili görüşleri değerlendirildiğinde çeşitli farklılıkların olduğu, bu farklılıkların cinsiyet, anne – baba eğitim düzeyi, gelir düzeyi, televizyon izleme süresi değişkenleri açısından anlamlı ilişki oluşturduğu yapılan analizlerde ortaya konmuştur. Çalışmada ulaşılan sonuçlardan hareketle yapılacak araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

It is needed to state reading habits that make academic and social life of individuals more successful in all professions like teaching, engineering, medicine, nursing etc and also needed to study on solving the problems, if there are. The objective of this study is to determine pre-service nurses reading habits and assess these habits according to certain variables (gender, parents' level of study, income, frequency of watching tv). This study has been conducted by descriptive scanning model. The universe of this study consists of 144 pre-service nurses studying in different classes at the school of nursery, Ataturk University in 2009-2010 school term. In order to collect data about the participants in the working group, the researcher have prepared Personal Information Form. Their reading habits have been determined by 'Reading Habits Survey' (RHS) developed by Odabaş et al (2008). The data collected have been analyzed by using percentage, frequency, Chi-square methods in SPSS 11.5 program. As a result of the analysis, there is a significant correlation of reading habits with gender, parents' level of education, income level, and period of watching TV. In this study, after the results that have been reached, it has been proposed some suggestions for the prospective researches.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :