Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hastane verimliliği konusunda hemşirelerin algıları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 1, Atatürk Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, hemşirelerin hastane verimliliği konusundaki tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel nitelikte ve tanımlayıcı olan araştırma Bingöl il merkezinde bulunan Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan 94 hemşire üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, verimlilik anketi ve hastanelerde verimlilik artışının sağlanmasında etkili faktörlerin belirlenmesine yönelik Özgener ve Küçük (2008) tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki hemşirelerin hastane verimliliğinin artırılmasında en etkili gördükleri faktörler; ekip çalışması (%96.8), ödüller (%92.5), yönetimin tutumu (%80.8), ileri teknoloji kullanımı (%93.5), yüksek motivasyona sahip olunması (%95.8), üst yöneticilerle uyumlu çalışma (%94.6), döner sermaye uygulamaları (%88.3) ve toplam yönetim uygulamaları (%72.4) olduğu tespit edilmiştir. Hemşireler, hastanelerde haberleşme sisteminin etkin şekilde işlememesi (%52.1), ambulans hizmetlerinin etkili şekilde sunulmaması (%57.4), vizite sisteminin uygun şekilde işlememesi (%54.4) ve sorunların zamanında çözülmemesinin (%83) hastanelerdeki verimliliğin düşmesine neden olan hususlar olduğunu ifade etmişlerdir. Sonuç olarak; toplam kalite yönetimi uygulamalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi, hastanelerde ekip çalışmasının etkin bir şekilde uygulanması, dış kaynaklardan daha fazla yararlanılması, etkin bir tıbbi atık sisteminin oluşturulması ile hasta kayıt ve rapor sistemi için teknolojiden daha fazla yararlanılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study investigates nurses' attitudes about hospital efficiency. The research was conducted on 94 nurses who are working in the state hospital of Bingol. Personal information form and efficiency surveys are used for data collection. In the study; hospital nurses in improving productivity on the most influential factors, their team work (96.8%), awards (92.5%), management's attitude (80.8%), advanced technology use (93.5%), high motivation to have (95.8%), with top managers coordination (% 94.6), revolving fund applications (88.3%) and overall management practices (% 72.4) that have been identified. Nurses in hospitals are expressed that the reason of the decreasing the productivity are following reasons; the communication systems not operate effectively (52.1%), ambulance services not effectively offered (57.4%), the call system functioning not properly work (54.4%), and issues not resolved in time (83%). In conclusion, improving technology in hospital productivity, total quality management practices effectively maintain, effective teamwork implementation in hospitals, get more benefit from outside sources, the creation of patient records and reporting system in order to utilize technology have been discussed.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :