Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin kişilik tipleriyle sinif yönetimi profilleri arasindaki ilişkisinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2, Gazi Üniversitesi3, Mehmet Tunç Fen Eğitim Kurumları4
Görüntülenme :
985
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adayların kişilik tipleriyle sınıf yönetimi profilleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Araştırma tarama modeline göre hazırlanmıştır. Araştırmaya toplam 297 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada kişilik tiplerini belirlemek için “The Keirsey Temperament Sorter-II” ölçeği kullanılırken, sınıf yönetimi profillerini belirlemek için ise “Sınıf Yönetimi Profili Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeklerin geneli için Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayıları 0.76 ve 0.85 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında, Kay-Kare testi ve Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen en önemli sonuçlar şunlardır; öğretmen adaylarının en fazla takdir edilen sınıf yönetimi profilini kullanmayı tercih ettikleri belirlenirken, bunu otoriter, aldırmaz ve başıboş sınıf yönetimi profillerinin izlediği belirlenmiştir. Kişilik tipleri açısından öğretmen adaylarının en fazla koruyucu kişilik tipine sahip oldukları belirlenirken, bunu idealistler, zanaatçılar ve mantıklılar izlemektedir. Koruyucu kişilik tipine sahip olan öğretmen adaylarının da en fazla takdir edilen sınıf yönetimi profilini kullanmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının kişilik tipleriyle sınıf yönetimi profilleri arasında pozitif yönde ve orta düzeylerde ilişkiler olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Purpose of this study is to evaluate the relationship between teacher candidates' personality types and classroom management profiles. The research has been prepared according to the scanning model. Totally 297 teachers participated in the research. In the research, “The Keirsey Temperament Sorter-II Scale” is used for
determining the personality types, whereas “The Classroom Management Profile Scale” is used for determining the classroom management profiles. For the general of the scales the Cronbach Alpha Reliability Coefficients have been found as 0.76 and 0.85. In data analysis, beside descriptive statistics, Chi-square Test and Pearson Correlation Coefficient are used. The most important results obtained at the end of the research are as follows: it has been determined that the teacher candidates mostly prefer to use the appreciated classroom management profile; this is followed by authoritative, indifferent and loose classroom management profiles. In
terms of personality types, it has been determined that the teachers mostly have guardians personality type; it is followed by idealists, artisans and rationals. It has been determined that teacher candidates that have protective personality type also mostly prefer to use appreciated classroom management profile. On the other hand, it has been determined that there are positive medium level relationships between teacher candidates' personality types and classroom management profiles.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :