Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ergenlerde genel ve akademik erteleme davranişinin yordayicisi olarak beş büyük kişilik özelliği

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
791
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı genel ve akademik erteleme davranışının yordayıcısı olarak beş büyük kişilik özelliğinin rolünü incelemektir. Bu amaçtan hareketle Kocaeli ilinde lise öğrenimine devam eden ve farklı sosyo-ekonomik düzeydeki (SED) 479 katılımcıdan veri toplanmıştır. Katılımcıların 258’i (%53,9) erkek ve 221’i (%46,1) kızlardan oluşmakta ve yaş ortalaması X =16.26’dır. Bu çalışmada katılımcılardan veri toplamak amacıyla Çakıcı (2003) tarafından geliştirilen Genel Erteleme ve Akademik Erteleme ölçekleri, John ve Srivastava (1999) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlama çalışması Evinç (2004) tarafından yapılan Beş Büyük Kişilik Özelliği
Envanterinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre beş büyük kişilik özelliği, genel ertelemenin %46’sını (R2=.457; F=79,356; p<0.001), akademik ertelemenin ise %36’sını (R2=.357; F=52,460; p<0.001) açıklamaktadır. Bu sonuçlara dayalı olarak liseye devam eden ergenlerde beş büyük kişilik özelliğinin genel ve akademik ertelemeyi anlamlı bir şekilde yordadığı söylenebilir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study examining the predictive role of Big Five personality traits on general and academic procrastination behaviours. For this purpose research data was gathered from 479 participants who attend to high schools and have different socio-economic status (SES) in Kocaeli. 258 (%53,9) of participants are males and 221 (%46,1) are females and the mean score of participants’ age X =16.26. Research datas were gathered by General and Academic Procrastination Scales which developed by Çakıcı (2003) and Big Five Personality Traits Inventory which was developed by John and Srivastava (1999) and translated to Turkish by Evinç (2004). As a result of study Big Five personality traits explained %46 of variance of general procrastination (R2=.457; F=79,356; p<0.001) and %36 of academic procrastination (R2=.357; F=52,460; p<0.001). Based on these results
can be said that Big Five personality traits has a significant predictive role on general and academic procrastination among adolescents.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :