Yıl 2018, Cilt: 8 Sayı : 1 Sayfalar 29 - 34 2018-03-30
Siyasi Partilerin 2015 Seçim Çalışmalarında Kullandığı Propaganda Müziklerinin Seçmenlerin Tercihi Üzerindeki Etkisi
Cevit YAVUZ,Selim SEZER
26 261

Öz Bu araştırmanın amacı propaganda müziklerinin seçmenlerin tercihi üzerindeki etki düzeyini belirlemektir. Araştırma nicel araştırma desenlerinden tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Giresun il merkezinde 7 Haziran 2015 tarihi  ve 1 Kasım 2015 tarihinde yapılmış olan genel seçimlerde oy kullanan seçmenler teşkil etmektedir. Araştırmanın örneklem grubunu ise  seçkisiz örneklem yöntemiyle belirlenen 200 seçmen oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde anket formu kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın sonunda 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinden yapılan genel seçimlere katılan seçmenler, propaganda müziklerinin siyasal tercihleri üzerindeki etki düzeyini =3,44 ortalama ile ‘çoğunlukla katılmıyorum’ şeklinde ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılanlar =5,29 ile propaganda müziklerinin gürültü kirliliğine neden olduğunu düşünmekte olup, =4,95 oranında ise  propaganda müziklerinin seçim öncesi yapılan mitinglerin coşkusunu artırdığı konusunda kararsız kalmışlardır. . Araştırmaya katılan seçmenler, propaganda müziklerinin oy verdikleri siyasal partiye bağlılıklarını artırma düzeyini =2,57 ile ‘kesinlikle katılmıyorum’ şeklinde değerlendirmektedir. Seçmenlerin görüşleri, cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte, yaş, meslek ve eğitim durumu değişkenleri açısından farklılaşmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler

Propaganda, seçim propaganda müzikleri, seçmen
Altınölçek, H. (2001). Bir İletişim Aracı Olan Müziğin İnsan Üzerindeki Etkileri. III. Uluslararası Müzikoloji Sempozyumu. İstanbul, Türkiye
Birincil Dil
Konular İletişim
Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2018
Bölüm MAKALE
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2018


Makalenin Yazarları
Cevit YAVUZ
Selim SEZER