Yıl 2016, Sayı : 71 Sayfalar 165 - 178 2016-07-01
Investigation Of SMEs Preventative Measures Against Financial Failures Under Economic Crisis Environment: A Research Study In TR22 Region
Ekonomik Kriz Ortamında KOBİ’lerin Mali Başarısızlıktan Korunma Stratejilerininİncelenmesi:TR 22 Bölgesinde Bir Araştırma
Mikail EROL,Metin ATMACA
20 261

SMEs take significant roles for Turkish Economy to maintain its stability. However, these businesses are unavoidably affected by the economic crises of both national and international level. Stabilizing their position under the market conditions where the crises occur and the strategies that they implement in order to avoid from the financial failures have critical importance. Core to the mentioned strategies remains the decisions taken at accounting and finance bases. In this scope, a survey has been designed towards investigating SMEs preventative measures against financial failures in crisis periods and the data have been evaluated statistically. Obtained results put forward that participant businesses followed several strategies namely; avoiding from excess long-term assets, regular follow-up of cash flows and realizing sales in cash during the times of crisis.
KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin istikrarı sağlamasında kritik rol üstlenmektedir. Bu işletmelerin hem ulusal hem de uluslar arası bazda yaşanan krizlerden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Krizlerin yaşandığı piyasa koşullarında KOBİ’lerin ekonomik faaliyetlerinde dengesini koruması ve bunun sonucunda başarısızlığa uğramaması için uyguladıkları stratejiler kritik öneme sahiptir. Bu stratejilerin odağında muhasebe ve finansman temelinde alınan kararlar vardır. Bu bağlamda kriz döneminde mali başarısızlıktan korunma stratejilerinin incelenmesine yönelik anket çalışması gerçekleştirilmiş olup, elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Ankete katılan işletmeler, ekonomik kriz dönemlerinde özellikle aşırı duran varlıklarından kaçınılması, nakit akışının düzenli takip edilmesi ve satışların nakit olarak gerçekleştirilmesi gibi hususlar ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
Mikail EROL
Metin ATMACA