Sayı : 73
Azerbaycan’da Muhasebe Denetiminin Gelişimi: Analitik Bir İnceleme ve Değerleme
Development of Auditing in Azerbaijan: Analytical Review and Evaluation
Leyla AKGÜN

27 129

Yetmiş yıldan daha uzun bir süre Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı kalmış Azerbaycan Cumhuriyeti, bağımsızlığını ilan edip demokratik yönetim biçimine geçtikten sonra ülkede ulusal ekonominin piyasa ilkelerine göre oluşturulması, özel sektörün geliştirilmesi ve bu doğrultuda yeni mülkiyet biçimlerinin oluşturulması ülkedeki mali kontrol sisteminin de değiştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk aynı zamanda idari-komuta sisteminin teftiş ve kontrol yöntemlerinin yeni iktisadi sistemde etkisini kaybetmesinden ileri gelmiştir. 90’lı yılların başlarından itibaren Azerbaycan Cumhuriyetinde gerçekleştirilen iktisadi reformlar, hazine sisteminin oluşturulması, Devletin idari organlarının iktisadi alanda yetki ve faaliyetlerinin sınırlandırılması ve devlet kurumlarının yetkileri dışında teftişler yürütmesinin yasaklanması ülkede uluslararası talepleri karşılayacak denetim sisteminin oluşturulup geliştirilmesi için gerekli ortamı sağlamıştır. Bu çalışmada, kuramsal ve yapısal olarak Azerbaycan’da denetimin gelişimi incelenmiştir. Ardından 2011-2014 yıllarına ait denetim piyasasının temel göstergeleriyle ilgili karşılaştırmalı verilere yer verilmiştir. Son olarak da ülkede denetimin gelişimini engelleyen unsurlara değinilmiş ve bu doğrultuda bazı çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Republic of Azerbaijan, which has stayed bind to the Union of Soviet Socialist Republics, for a period longer than seventy years, after passing to democratic form of government, by declaring the independence, in consequence of the formation of national economy according to the market principles, development of the private sector and formation of new forms of ownership has also necessitated the replacement of the financial control system in the country. This necessity was also mainly due to the loss of its effect of inspection and control procedures of administrative-command system in the new economic system. Since the beginning of the 90s the economic reforms carried out in Azerbaijan Republic, the establishment of a treasury system, the limitation of power and activities of the executive organs of the state in the economic area, the prohibition of the execution of inspections beyond the authority of state institutions provided the necessary environment for formation and the development of audit system that would meet international demands in the country. In this study the development of audit in Azerbaijan was investigated conceptually and structurally. After, there was given place for comparative data relating audit market’s baseline indicators of the years 2011-2014. Finally, there were mentioned the obstacles, preventing the development of the audit in the country and were made some suggestions concerning the solution.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Leyla AKGÜN