Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin okul yaşam kalitesi ve empatik sınıf atmosferi algıları

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Çukurova Üniversitesi2
Görüntülenme :
780
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, ilköğretim öğrencilerinde okul yaşam kalitesi ve empatik sınıf atmosferi algılarının incelenmesidir. Araştırmanın katılımcıları, 2008–2009 Öğretim Yılında Adana ili merkez ilçelerindeki ilköğretim okullarının altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarına devam eden 298 öğrencidir. Veriler "Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği" (Sarı, 2007) ve "Empatik Sınıf Atmosferi Tutum Ölçeği" (Özbay ve Şahin, 2000) kullanılarak toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde ölçeklerden alınan puanlara ait betimsel istatistikler incelenmiş, ayrıca bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bu analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin okul yaşam kalitesi ve empatik sınıf atmosferi algıları orta düzeydedir. Ayrıca öğrencilerin okul yaşam kalitesi ve empatik sınıf atmosferi algıları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Her iki ölçekten alınan puanlar arasında cinsiyete göre anlamlı farklar bulunmazken, sınıf düzeyi açısından altıncı sınıf öğrencileri lehine anlamlı farklar olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, empatik sınıf atmosferi algısı yüksek olan öğrencilerin, okulun yaşam kalitesini de daha olumlu algıladıkları ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to investigate the perceived quality of school life and empathic classroom atmosphere of the elementary school students. The sample of the study consisted of 298 sixth-, seventh-, and eight-grade students from elementary schools in Adana central districts in 2008-2009 school year. The Quality of School Life Scale (QSLS, Sarı, 2007) and the Perceived Intra-Classroom Empathic Atmosphere Scale (IEAS, Özbay and Şahin, 2000) were used as data collection tools. To analyze the gathered data, means and standard deviation distributions were investigated and independent samples t-test, one way analysis of variance, and correlation analysis were performed. Results of these analysis showed that the perceived quality of school life and emphatic classroom atmosphere of the students were around the average points of the scales. A positive significant relationship was found between students' perceptions of school life quality and emphatic classroom atmosphere. For both of the scales, while no significant differences were found in terms of gender, it was found that there were significant differences in terms of grade-level in favor of sixth grade students. In addition, students who have higher positive perceptions of emphatic classroom atmosphere found to be have higher positive perceptions toward the quality of life in their schools..

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :