Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişsel koçluk yoluyla öğretilen bilişsel farkındalık stratejilerinin akademik başarıya etkisi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, bilişsel koçluğa dayalı bilişsel farkındalık stratejileri temel alınarak yapılan öğretimin, sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi araştırılmıştır. Araştırma deneysel araştırma modellerinden biri olan ön test-son test kontrol gruplu deneme modeline göre desenlenmiştir. Araştırma 2007-2008 öğretim yılı bahar döneminde Adana İli Seyhan İlçesinde yer alan üç ilköğretim okulunda, altıncı sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada birinci deney grubunda 20; birinci kontrol grubunda 25 ve ikinci kontrol grubunda ise 25 olmak üzere toplam 70 öğrenci, çalışma grubunda yer almıştır. Başarı testi ve görüşme formundan elde edilen veriler; nitel boyutta temalara ayrılarak içerik analiziyle nicel boyutta ise SPSS 15.0 istatistik paket programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Verilerin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları betimsel olarak verildikten sonra, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve kovaryans analizleri (ANCOVA) yapılmıştır. Sonuç olarak, başarı testinden elde edilen toplam, hatırlama, anlama ve üst düzey kazanım puanları açısından deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Başarı testi kalıcılık puanları açısından ise toplam, anlama, üst düzey kazanım puanları açısından deney grubu lehine anlamlı bir farklılık gözlenirken hatırlama puanı açısından ise birinci kontrol grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca deney grubundaki öğrenciler uygulamanın planlama, düzenleme ve kendini değerlendirme becerilerini geliştirdiğini belirtmişlerdir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :