Uzun Yıllık Organik Ekim Nöbeti Uygulamasında Kabak (Cucurbita pepo cv. Sakız) Üretim Performansının Değerlendirilmesi

Amaç: Organik parselde uzun yıllık ekim nöbeti deseni oluşturulmasına yönelik planlanan bu çalışmada, brokoli, bakla, fiğ+arpa ve nadas ön bitki parsellerinde yapılan sakız kabağı üretimindeki verim ve kalite değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Çalışma, E. Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülmüştür. Çalışmada ön bitkiler toprağa karıştırıldıktan sonra ana bitki olan sakız kabağı yetiştiriciliği yapılmış ve ana ürünün verim ve bazı kalite özellikleri incelenmiştir. Bulgular: Ön bitki üretiminden sonra birim alana en fazla yaş ot miktarının brokoli parselinden (4382 kg/da) sağlandığı belirlenmiştir. Ön bitki karışımı sonrası parsellerden alınan toprak örneklerinde en yüksek organik madde içeriği % 3.27 ve 3.12 değerleri ile fiğ ve brokoli parsellerinden elde edilmiştir. En yüksek N ve P içeriği ise % 0.15 ve 40.2 ppm değeri ile bakla parselinden, en yüksek K içeriği ise 449 ppm değeri ile fiğ parselinden elde edilmiştir. Ana bitki olan kabak üretiminde de en yüksek verim fiğ+arpa ön bitki parselinden elde edilmiştir. Fiğ parselindeki 2343 kg/da kabak verimi değerini 2198 kg/da verim değeri ile brokoli parseli izlemiştir. Kabak meyvelerinin meyve ağırlığı, meyve boyu, meyve çapı ve meyve renk değerleri bakımından ön bitkilerin etkisi önemsiz bulunmuştur. Sonuç: Çalışmada, ön bitkilere göre organik koşullarda yapılacak sakız kabağı üretiminde fiğ+arpa ön bitki yetiştiriciliğinin yapılması ile birim alan verim değerinde önemli oranlarda artış sağlanmıştır. Toprağa en yüksek potasyum ve organik maddenin de fiğ ve brokoli ön bitkisi üretimlerinden, en yüksek azot ve fosforun da bakla ön bitkisi üretiminden kazandırıldığı belirlenmiştir.

Evaluation of the Production Performance of Summer squash (Cucurbita pepo L.) within a Long-Term Organic Crop Rotation

Objective: This study was designed to test the effects of different pre-crops such as broccoli, faba bean, common vetch + barley, and fallow land applications on summer squash (zucchini) yield and quality.Material and Methods: The study was carried out in EU Faculty of Agriculture, Department of Horticulture. Yield and some quality properties of the main crop zucchini was investigated after the pre-crops have been grown and mixed within the soil.Results: The maximum amount of wet weed plants per unit area after pre-crop production have been achieved in the broccoli parcels (4382 kg / ha). The highest organic matter content of soil samples taken from the parcels after growing the precrops have been obtained from the parcels of common vetch and broccoli with 3.27% and 3.12%, respectively. The highest N and P content have been achieved from the parcels of faba bean with 0.15% and 40.2 ppm, respectively, while the highest K content was obtained from the common vetch parcel with 449 ppm. The highest yield from the main crop production have been achieved in the parcels where common vetch + barley have been grown as pre-crop. The yield of summer squash was 2343 kg/da where common vetch was used as pre-crop, followed by summer squash growing after broccoli with 2198 kg/da. The effects of pre-crops on fruit weight, fruit dry weight, fruit size, and fruit color of the main crop have been found insignificant.Conclusion: In the study, the production of vetch + barley pre-crops cultivation in the production of summer squash in organic conditions according to the pre-crops yielded a significant increase in the unit area yield value. It has been determined that the highest potassium and organic matter in the soil is obtained from the production of vetch and broccoli pre-crops, while the highest nitrogen and phosphorus are obtained from the production of faba bean parcel.

Kaynakça

Beşirli, G., N. Sürmeli., İ. Sönmez., M. U. Kasım., S. Başay., Ü. Karık., G. Şarlar., K, Çetin, ve S. Erdoğan, 2001. Domatesin Organik Koşullarda Yetiştirilebilirliğinin Araştırılması, Türkiye II. Ekolojik Tarım Sem. 256-265.

Beşirli, G., 2003. Organik Sebze Üretiminde Ekim Nöbeti, Ürün Sıralaması ve Birlikte Üretim Sistemleri, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova.

Bilen, E., 2008. Evaluation of pre-crops and fertilizastion on organic zucchini under Mediterranean conditions: case of Turkey IAMB, Bari, Master Thesis: Mediterranean Organic Agicultre, 76.

Burçay, A. H., S. Kaya., İ, Duman., E. Düzyaman., ve U. Aksoy, 2013. Organik Tarımda Uzun Dönem Ekim Nöbeti ve Yeşil Gübre Uygulamalarının Toprak İçeriğine ve Domates ile Kabağın Verim ve kalite Özelliklerine Etkisi, 5.Org.Tarım Semp., 25-27 Eylül 2013,Samsun,s:20-26.

Çengel, M., N. Okur, ve F. I. Yılmaz, 2009. Organik bağ topraklarında yeşil gübre bitkileri ve çiftlik gübre uygulamalarının topraktaki mikrobiyel aktiviteye etkileri, Ege Üni. Ziraat Fak. Derg.,2009, 46(1): 25-31.

Duman, İ. ve N. Algan, 2012. Organik Tarımda Ekim Nöbeti, Organik Tarım, Güncellenmiş 2.baskı, s: 123-149.

Duman, İ. ve Ö.L. Elmacı, 2014. Organik Koşullarda Uzun Süreli Önbitki – Salçalık Biber (Capsicum annum L. cv. Kapya) Kombinasyonu Şeklinde Yapılan Yetiştiriciliğin Verim Meyve ve Toprak Özelliklerine Etkisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2014, 51 (3): 289-296 ss, ISSN 1018-8851, (2014).

Karaçalı, İ. 2002. Meyve ve Sebze Değerlendirme, E. Ü. Ziraat Fak. Yayınları No: 19, Ofset Basımevi, İzmir.

Özsoy, N., 2010. Evaluation of pre-crop and Fertiization on organic eggplant under Mediterranean conditions: case of Turkey. IAMB, Bari, Master Thesis: Mediterranean Organic Agiculture, 50.

Subbarao, K.V., J. C. Hubbard, and S T. Koike, 1994. Effects of broccoli residue on Verticillium dahliae microsclerotia and wilt incidence in cauliflower, Phytopathology, 84, 1092.

Vural. H., Eşiyok, D. ve İ. Duman, 2000. Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme) E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, E.Ü Basımevi, s: 440, Bornova.

20951 10283

Arşiv