Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk özel ilgi gezginleri sansasyon arama özelliği sergilemektre midir?

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi1
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Türk turizmi son yirmi yıl içerisinde kitle turizmi üzerinde yoğunlaĢarak uluslararası turizm pazarında önemli bir yer edinmeyi baĢarmıĢtır. Diğer yandan değiĢen tüketici gereksinim ve beklentileri, kitle turizmi ile birlikte, diğer turizm ürünlerine de yönelinmesi gerektiğine iĢaret etmektedir. Ayrıca uluslararası turizm hareketleri içindeki pazar büyüklüğü ile ilgili veriler halen tartıĢmalı olmakla birlikte, özel ilgi turizminin öneminin giderek artacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla bu pazardaki tüketiciler hakkında daha kapsamlı bilgiler edinilmesi; pazarın çok daha ayrıntılı Ģekilde bölümlendirilmesine, arz olanaklarının yeniden planlanmasına ve en uygun pazarlama karması oluĢturma çalıĢmalarına önemli katkılar sağlayabilecektir. Bu çerçevede araĢtırmanın temel amacı, Türk özel ilgi gezginlerinin sansasyon arama özelliğini ne düzeyde sergilediklerini belirleyerek, gelecekte bu alanda yapılacak çalıĢmalara ıĢık tutmak ve uygulayıcılara öneriler getirmektir. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Hoyle ve diğerleri (2002) tarafından geliĢtirilen Kısa Sansasyon Arama Ölçeği (KSAÖ) kullanılmıĢtır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile 309 Türk özel ilgi gezgini örnekleme alınmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (% 83.2) sansasyon arama özelliğini sergilediği ve yaklaĢık % 60’ının bu özelliğe orta düzeyin üzerinde sahip olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca, yaĢ (p<0.05), katılım sıklığı (p<0.01) ve özel ilgi türünün risk niteliği (p<0.05) ile sansasyon arama özelliği arasında anlamlı bir iliĢki bulunduğu görülmüĢtür. Daha genç yaĢtakiler (19-34), daha sık (>1) ve daha riskli özel ilgi etkinliklerine katılan gezginler sansasyon arama özelliğini daha fazla sergilemektedirler. AraĢtırma sonuçlarından hareketle destinasyon yönetimleri, iĢletmeciler ve araĢtırmacılar için somut önerilerde bulunulmuĢtur.

Özet İngilizce :

In the last two decades, Turkish tourism industry has edged into the international tourism market through mass tourism activities. Changing customers’ needs and expectations, however, draw attention to the special interest services besides resort tourism. Besides the importance of special interest tourism is expected to grow although data related to market share within international tourism market is still controversial. Therefore, more comprehensive information about the special interest travelers will provide a significant contrubituion to creation of specific segmentation, supply planning and appropriate marketing mix. In this vein, the purpose of the research was to determine what level of sensation seeking trait of Turkish special interest travelers had, and to make suggestions to special interest travel providers and researchers. Brief Sensation Seeking Scale (BSSS) which was developed by Hoyle et al. (2002) was used as research instrument. By using purposive sampling method, 309 Turkish special interest travelers were involved in the sample. Results indicated that a large majority of respondents (83.2%) was found as sensation seekers, and about 60% of those were up-to middle level. Age (p<0.05), frequency of participation (p<0.01) and risk type (p<0.05) were siginificantly differed accross sensation seeking trait. Accordingly, youngers (19-34), more frequently travelers (>1) and risk takers were more sensation seekers. Results of the study will help destination managements, providers and researchers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :