Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Potansiyel girişimci olan kadınların motivasyon faktörleri ve eskişehir’de bir araştırma

Yazar kurumları :
Anadolu University1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

GiriĢimcilik, ülkelerin ekonomik ve sosyal geliĢimindeki önemli itici güçlerden birini oluĢturmaktadır; özellikle söz konusu kadın giriĢimciliği olduğunda giriĢimciliğe verilen değer ve önem daha da artmaktadır. Ülkemizde giriĢimcilik ve motivasyon faktörlerini araĢtıran birçok çalıĢma olmasına rağmen, bu çalıĢmada potansiyel kadın giriĢimcilerin motivasyon faktörleri incelenerek, yazında ilk olarak önemli bir boĢluğun doldurulacağına inanılmaktadır. Bu çalıĢmadan elde edilen sonuçların, giriĢimciliği destekleyen birçok özel, kamu ve sivil örgütlerinin politika ve programlarına yeni bir bakıĢ açısı getireceği düĢünülmektedir. Bu bağlamda, bu çalıĢmada EskiĢehir Ģehrinde 13 potansiyel kadın giriĢimciyle yapılan derinlemesine görüĢmeyle elde edilen veriler, tümevarım analiziyle çözümlenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre kadınların hem iten hem de çeken motivasyon faktörleriyle giriĢimci olma isteklerinin Ģekillendiği, kendi kiĢilik algılarının giriĢimcide olması gereken kiĢilik özellikleriyle paralellik gösterdiği, sosyal ağlarının güçlü bağlardan oluĢtuğu ortaya çıkmıĢtır.

Özet İngilizce :

Entrepreneurship, as one of the significant impulsive force in economic and social development of countries, gains a more solid importance when the scope of analysis focuses on women entrepreneurship. Although there are satisfactory research about entrepreneurship and motivation factors in our country, this study examining potential women entrepreneurs‟ motivation factors, is believed to initially fill a significant gap in literature. There is a belief the research results of this study brings a new approach to the policy and programs of private, public and civil organizations. In this context, the research findings were transcribed by inductive analysis of the data reached by in-depth interviews with 13 potential women entrepreneurs. According to the research results, both push and pull motivation factors shape the intention of being entrepreneurship, their self- perception is in accordance with the personality qualifications of entrepreneurs, and their social networks are mostly composed of strong ties.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :