Sayı : 77
Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Durumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
Filiz Yıldız CONTUK

1.4K 129

Öz Küreselleşen ve sınırların kalktığı dünyada finansal okuryazarlık, bireylerin ekonomik hayatın karmaşıklığına ve belirsizliğine karşı korunmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlar. Günümüz sosyo-ekonomik koşullarında bireylerin finansal okuryazarlık becerilerine sahip olmaları hem finansal problemleri önceden öngörüp çözebilmeleri hem de refah içinde bir hayat sürdürebilmeleri açısından önemlidir. Bu koşullarda gençlerin finansal risk ve fırsatların farkında olmaları, bütçelerini doğru yönetebilmeleri, finansal problemlere karşı öngörü geliştirebilmeleri, finansal bilgi birikimine ulaşmaları ve bunu hayatları boyunca devam ettirebilmeleri, bireylerin ve dolayısıyla toplumun finansal sağlığını geliştirmeye katkı sağlayacaktır. Çalışmada gençlerin almış oldukları eğitimin, finansal bilgi birikimlerine hangi düzeyde katkı sağladığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde okuyan öğrencilerin finansal okuryazarlık durumunu etkileyen faktörler incelenmiştir. Analizde Ki-kare test istatistiği kullanılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin büyük çoğunluğunun temel düzeyde finans bilgisine sahip olduğu ancak ileri düzeyde finans bilgilerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin genel finans bilgilerinin demografik ve eğitimsel özelliklerinden bazıları tarafından etkilendiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Bilgi, Üniversite Öğrencileri

Kaynakça

Adeleke, Titus (2013),"The Effects of Gender and Gender Role on the Financial Literacy of College Students", Wilmington, North Carolina: Oklahoma State University, July, pp. 1-78.