Yıl 2017, Sayı : 74 Sayfalar 119 - 132 2017-04-01
Fulmer Modeline Dayalı Finansal Başarısızlık İle Finansal Performans İlişkisi: İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama
Fulmer Modeline Dayalı Finansal Başarısızlık İle Finansal Performans İlişkisi: İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama
İlhan EGE,Emre Esat TOPALOĞLU,Aslı Yıkılmaz ERKOL
27 261

In this study, it was aimed to reveal the relationship between financial distress and financial performance. In this context, the data of the manufacturing industry firms in Borsa İstanbul 100 Index for 2011-2015 period were analyzed by panel data analysis. Financial distress was represented by the Fulmer H-Score, while financial performance was represented by Tobin's Q. In addition, the return on assets, log of sales and price/earning ratio, which are considered to affect financial performance, are included as control variables. As a result of the analysis, a positive and significant relationship was found between Fulmer H-Score and Tobin's Q. In other words, as financial distress levels of firms decrease, financial performance and firm value increase. Furthermore, when a positive and significant relationship was found between the return on assets and price/earnings ratios and Tobin's Q, no significant relationship was found with the size of firm which is another control variable.
Çalışmada, finansal başarısızlık ile finansal performans arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda Borsa İstanbul 100 Endeksi’ndeki imalat sanayi firmalarının 2011-2015 dönemindeki verileri, panel veri analiz yöntemi ile incelenmiştir. Finansal başarısızlık, Fulmer H-Skoru ile temsil edilirken, finansal performans ise Tobin’s Q oranı ile temsil edilmiştir. Ayrıca finansal performansı etkilediği düşünülen aktif karlılık oranı, satışların logaritması ve fiyat/kazanç oranı analize kontrol değişkenleri olarak dâhil edilmiştir. Analiz sonucunda, Fulmer H-Skoru ile Tobin’s Q oranı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle firmaların finansal başarısızlık düzeyleri azaldıkça, finansal performans ve firma değeri artmaktadır. Ayrıca çalışmada, aktif karlılık ve fiyat/kazanç oranları ile Tobin’s Q oranı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilirken, bir diğer kontrol değişkeni olan firma büyüklüğü ile anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
İlhan EGE
Emre Esat TOPALOĞLU
Aslı Yıkılmaz ERKOL