Yıl 2017, Sayı : 74 Sayfalar 133 - 156 2017-04-01
The Concept Of Corporate Reputatıon And Impacts On Stock Prıces: Turkey Case
Kurumsal İtibar Kavramı Ve Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği
İlkut Elif Kandil GÖKER,Tayfun ARAR,Bahadır Uysal
28 261

In the recent century, it is assumed that one of the most important indicators of firm’s market value are intangible assets. There is quite a lot research in literature investigating the impact of corporate reputation, which is valued as one of the main intangible asset of a firm, on financial performance, stock price and firm value. In this research, the portfolio return of The Most Admirable Companies of Turkey published by Capital Journal from 2000 is compared to the market return from 2008-2014 and Fama French three factor model is deployed for the analysis. Also one sample t test is deployed to investigate the results’ statistically significantly. The findings confirmed the hypothesis that corporate reputation affects the financial performance positively for the given period and data set.
İçinde bulunduğumuz yüzyılda, firmaların piyasa değerinin en önemli belirleyicilerinden biri sahip oldukları maddi olmayan varlıkları olarak kabul edilmektedir. Söz konusu varlıklar kapsamında değerlendirilebilecek olan kurumsal itibarın finansal performansı, hisse senedi fiyatlarını ne şekilde etkilediği, firmalara ne şekilde değer yarattığına dair literatürde pek çok çalışma yer almaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’de 2000 yılından beri Capital Dergisi tarafından yayınlanmakta olan “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” listesinde yer alan şirketlerden oluşturulmuş porföyün getirisinin 2008-2014 yılları arasında piyasa getirisinin üzerinde olup olmadığı Fama French Üç Faktör Modeli kullanılarak analiz edilmiş, tek örneklem t testi ile analiz sonucunun istatistiksel olarak anlamlılığı sınanmıştır. Araştırma sonuçları kurumsal itibarın, firmaların finansal performansı pozitif yönlü etkilediği hipotezini ele alınan dönem ve veri seti için doğrulamıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
İlkut Elif Kandil GÖKER
Tayfun ARAR
Bahadır Uysal