Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları

Bu araştırmanın amacı,okullarda bilgi yönetimine ilişkin okul yöneticilerinin yaklaşımlarınısaptamaktır.  Çalışmada nitel araştırmayöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, çalışma grubunun belirlenmesinde maksimumçeşitlilik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2016-2017 öğretim yılında Eskişehir iliOdunpazarı ilçesinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan onbeş okulyöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacıtarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formuna uzman görüşüdoğrultusunda son hali verilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizitekniği kullanılmış ve elde edilen verilerin analizi sürecinde öncelikle,görüşme kayıtları deşifre edilip çözümlemeler yapılmıştır. Araştırmabulgularına göre, okul yöneticilerinin görevleriyle ilgili yeni bilgiler elde etmek içinbirden fazla kaynaktan yararlandıkları, bunu sağlarken de en fazla internettenyararlanma ve meslektaşlarla bilgi paylaşımı yöntemlerini kullandıkları, okulyöneticilerinin sahip oldukları bilgilere yeni fikirler kattıkları ve bunu daen fazla deneyimli kişilerle görüşerek gerçekleştirdikleri, okulyöneticilerinin okullarında bilgiyi saklamak için en fazla arşiv sistemini dahasonra da bilgiyi yazılı ve görsel olarak kayıt altına aldıkları,  okul yöneticilerinin sahip oldukları bilgileriçalışanlarıyla paylaştıkları, bu paylaşımı da en çok sohbet ortamlarındakonuşarak gerçekleştirdikleri, okul yöneticilerinin bilgiyi daha etkinkullanmak için bilgi takımları, bilgi çalışanları ve bilgi yöneticilerioluşturmayı düşündükleri ancak okulların çoğunda böyle bir uygulamanın olmadığıgörülmüştür.  Bu durum, okulyöneticilerinin bilgiyi elde etme, kullanma ve paylaşma boyutlarındayeterli olduğunu ancak bilgiyi daha etkin kullanmakiçin bilgi takımları, bilgi çalışanları ve bilgi yöneticileri oluşturmakonusunda yeterli olmadıklarını göstermektedir. Bilginin daha etkinkullanılması için okul yöneticilerine okullarda bilgi takımları, bilgiçalışanları ve bilgi yöneticileri oluşturma konusunda gerekli eğitimin vedesteğin verilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler:

bilgi yönetimi, okul, yönetici

School Managers Approaches To Knowledge Management

The purpose of this researchis to identify school administrators' approaches to information management inschools. Qualitative research method was used in the study. In the study, the maximum diversity sampling technique was used indetermining the study group. The study group of the study consistedof fifteen school administrators working in primary schools in the province ofOdunpazarı in Eskişehir province in the 2016-2017 school year. A semi-structured interview form developed by the researcher was used asdata collection tool in the research. The interview form developedas a means of data collection in the survey was finalized in line with theexpert opinion. In the analysis of the data,the content analysis technique was used and in the analysis process of theobtained data, the interview records were deciphered and analyzed. According to research findings, school administrators use more than onesource to obtain new information about their duties, while most of them useinternet and share information with colleagues, school administrators have newideas about the information they have and this is done with the mostexperienced people, school administrators have themost archival system in order to keep information in their schools and thenthey record the information in writing and visually okul yöneticileri,bilgilerini çalışanları ile paylaşmakta, this sharing is realizedmostly by talking in chat environment, school administrators thoughtto create information teams, information workers and information managers touse information more effectively, but most of the schools did not have such anapplication. This suggests that school administrators are adequate in acquiring,using and sharing information, but not enough to create information teams,knowledge workers and information managers to use the information moreeffectively. In order to use information more effectively, school administrators needto be given the necessary training and support to build information teams,information workers and information managers in schools.

Kaynakça

Argon, T. ve Demirer, S. (2015).Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi ve insan kaynaklarını yönetimi yeterlikleri. AIBU Journal of Social Sciences, 2015, Vol:15, Year:15, Issue: 3, 15: 221-264

Barutcugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Can, N. (2002). Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Bütünleştirme İşlevi İle İlgili Görevleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 12-28

Çelik, V. (1999). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Çınar, İ. (2002). Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimindeki Yeterlikleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Elçi, S.(2015). Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterliliklerinin değerlendirilmesi. Zirve Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Erten, P. (2006). Okul yöneticilerinin bilgi yönetimine etkili kullanabilme becerileri. Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.

Güçlü, N. ve Sotirofski, K. (2006). Bilgi Yönetimi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Güz, 4(4), 351-371.

Jarnett, L. De.( 1996). Knowledge the Latest Thing, Information Strategy, The Executives Journal, Vol. 12, 1996, 3-5.

Muratoğlu, V. ve Özmen, F. (2006). Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Stratejileri – Yas ve Okul Turu Değişkenlerine Gore Eğitimci Görüşleri (Tunceli İli Örneği), Bilgi Teknolojileri Kongresi IV- Akademik Bilişim 2006, 58-63, Denizli, Pamukkale Üniversitesi.

O’dell, C. (1996). A Current Review of Knowledge Management Best Practices, Conference on Knowledge Management and the Transfer of Best Practices, Business Intelligence, London.

Öğüt, A. (2001). Bilgi Çağında Yönetim. Ankara: Nobel Dağıtım

Özden, Y. (2002). Eğitimde Dönüşüm: Eğitimde Yeni Değerler. (4. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık. Samancıoğlu, M. vd. (2010). Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi stratejilerini kullanma düzeyleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl:3, Sayı:4.

Tanrıöğen, A. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.