Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The predictive effects peer acceptance has on school adjustment variables in preschool children

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1, Kızılcabölük HİA Anaokulu2
Görüntülenme :
839
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının akranları tarafından kabul edilme düzeyinin okula uyum değişkenleri (okulu sevme, işbirlikli katılım, okuldan kaçınma ve kendi kendini yönetme) üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada, ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, Denizli ili merkez ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden, 5-6 yaş grubundan 99 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama sürecinde akranlar tarafından kabul edilme düzeyini ortaya koymak için Resimli Sosyometri Ölçeği, okula uyum değişkenlerinin belirlenmesi için de 5-6 Yaş Çocukları İçin Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirme Ölçeği, anasınıfı öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Resimli Sosyometri Ölçeği ise araştırmacılar tarafından çocuklara bireysel olarak uygulanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 13.0 istatistik paket programında analiz edilmiştir. Veri analizinde, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Tekniği ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi’nden yararlanılmıştır. Sonuçlara göre, akranlar tarafından kabul edilme düzeyi ile okulu sevme, işbirlikli katılım ve kendi kendini yönetme düzeyleri arasında olumlu yönde anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Akranlar tarafından kabul edilme düzeyi ile okuldan kaçınma düzeyi arasında olumsuz yönde anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Ayrıca akranlar tarafından kabul edilme düzeyinin, okula uyum ile ilgili okulu sevme, işbirlikli katılım, okuldan kaçınma ve kendi kendini yönetme değişkenlerini ayrı ayrı anlamlı biçimde yordadığı belirlenmiştir. Bulgular göstermektedir ki, akranlar tarafından kabul edilme düzeyi, okula uyum değişkenleri içinde en yüksek düzeyde okuldan kaçınmayı, ardından okulu sevme, işbirlikli katılım ve kendi kendini yönetme değişkenlerini yordayıcı etkiye sahiptir. Sonuçlar, küçük çocukların akran ilişkilerinin, okula uyum açısından önem taşıdığını ifade etmektedir. Bu nedenle öncelikle okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin, dönem başından itibaren çocukların akran ilişkilerini geliştirici çalışmaları (sosyal beceri etkinlikleri, işbirlikli grup etkinlikleri) düzenli olarak uygulamaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra sosyometri, gözlem gibi tekniklerle çocukların akran ilişkilerinin yapısı ortaya konulmalıdır. Konu ile ilgili Türkiye’de yapılacak araştırmalar açısından da bakıldığında, çocukların akranları tarafından kabul edilmelerinin yanı sıra okula uyum üzerinde etkili olabilecek farklı değişkenler de incelenmelidir. 

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :