Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Primary school teachers’ needs for in-servıce training pertaining to the teaching–learning process

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim öğretmenlerinin hizmet-içi eğitim ihtiyaçları, müfettiş ve yönetici görüşlerine dayalı bir yaklaşımla belirlenmektedir. Oysa öğretmen görüşlerine dönük hizmet-içi eğitim ihtiyaçlarının, geçerli bilimsel araç ve yöntemlerin kullanılması ile tespit edilmesi objektif sonuçlar verir. Bu araştırmanın amacı ise ilköğretim öğretmenlerinin öğretme-öğrenme süreci ile ilgili hizmet-içi eğitim ihtiyaçlarını ortaya koymaktır. Bu araştırma öğretmen görüşlerine göre hizmet-içi eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesine örnek bir çalışma olabilir. Bunun yanı sıra, MEB tarafından öğretmenlere hizmet-içi eğitim veren uzmanlara ve araştırmacılara kaynak olabilir. Araştırmada öğretmenlerin öğretme-öğrenme süreci ile ilgili var olan hizmet-içi eğitim ihtiyaçları tespit edilmeye çalışıldığı için tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılında Gaziantep merkezindeki devlet ve özel ilköğretim okullarındaki 102 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde kişisel bilgiler, ikinci bölümünde ise beşli derecelendirilmiş toplam 26 soruluk “hizmet-içi ihtiyaç değerlendirme” formu yer almaktadır. Verilerin frekans, yüzdelik ve ortalamaları hesaplanmıştır. Öğretme-öğrenme süreci ile ilgili hizmet-içi eğitim ihtiyaçlarının cinsiyete, okul türüne ve branşa göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için t-testi yapılmıştır. Kıdeme ve mezun olunan okula göre farklılık olup olmadığını tespit etmek için ise tek faktörlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; ilköğretim öğretmenleri öğretme-öğrenme süreci ile ilgili hizmet-içi eğitime oldukça fazla ihtiyaç duymaktadırlar. İlköğretim öğretmenlerinin öğretme-öğrenme süreci ile ilgili hizmet-içi eğitim ihtiyaçları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin öğretme-öğrenme süreci ile ilgili hizmet-içi eğitim ihtiyaçları kıdeme, branşa, çalıştıkları okul türüne göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Hizmet-içi eğitime en çok ihtiyaç duyan grubun Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olan öğretmenler olduğu görülmüştür. Araştırma, öğretmenlerin hizmet-içi eğitim ihtiyaçlarının sürekli güncellenerek tespit edilmesini ve farklı illerde çalışan öğretmenlerin de hizmet-içi eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesini önermektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :