Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müfettişlik mesleğinin eğitim müfettişleri üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi1
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmayla müfettişlik mesleğinin eğitim müfettişlerine olumlu katkılarının veya olumsuz etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, müfettişliğe atanacak adaylar açısından önemli görülmektedir. Ayrıca araştırmanın müfettiş yetiştirme alan yazınına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 13 eğitim müfettişi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma geleneğine uygun amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemine uygun olarak eğitim müfettişlerinden çalışma grubu seçilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada "içerik analizi" yapılmıştır. Eğitim müfettişlerinin görüşleri incelendiğinde, müfettişlik mesleğinin kendilerine olumlu katkıları dört temada toplandığı görülmektedir. Bunlar; 1) Bilgiye ilişkin katkılar, 2) Mesleğe ilişkin katkılar 3) Tutum ve davranışa ilişkin katkılar 4) Bireysel veya diğer katkılar. Mesleğin olumsuz katkıları tek başlık halinde ve 11 konu olarak ele alınmaktadır. Araştırmada görülmektedir ki, mesleğin eğitim müfettişlerine 23‟ü bilgiye ve mesleğe, 15‟i tutum ve davranışa, 12‟si de bireysel olmak üzere toplamda 46 alanda olumlu katkısı olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan eğitim müfettişlerinin görüşleri incelendiğinde göreve ilişkin bilgiler meslek içerisinde öğrenilmektedir. Mesleğin eğitim müfettişlerine kazandırdığı tutum ve davranışlar incelendiğinde; kendini yenilemek zorunda olmanın getirdiği planlı çalışma, çok çalışma, özgüven ve ilişkilerdeki resmiyet olduğu görülmektedir. Mesleğin bireysel getirileri incelendiğinde, güzel giyinme, saygınlık kazanma, çevre edinme, okuma bireysel gelişim olmak üzere toplam 10 konuda katkı görülmektedir. Mesleğin, eğitim müfettişlerine olumsuz etkileri incelendiğinde kodlanmış 12 konunun olduğu görülmektedir. Müfettişler meslek hayatındaki en büyük olumsuzluğu sürekli yolculuk yapmak olarak görmektedirler. Diğer bir olumsuzluk ise imajdır. Resmi bir kişiliğe dönüşme konusu tutum ve davranış başlığında da verildiği gibi olumsuz bir durum olarak algılanmaktadır. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak; müfettişlik mesleğinin eğitim müfettişlerine kazandırdıkları olumlu durumlar olumsuzluklardan daha fazla olduğuna göre tercih edilebilir bir meslektir. Müfettişlerin olumsuz imajlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :