Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetici bakışıyla sosyal sorumluluk aktivitelerinde konunun belirlenmesi ve işletme imajı: ampirik bir yaklaşım

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, ASHMYO İşletme-İstatistik1, Dumlupınar Üniversitesi, UBYO Bankacılık ve Finans Bölümü2, Art@Craft3
Görüntülenme :
720
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, TOBB'un 2007 yılı için ilan ettiği ilk 100 işletmede, yöneticilerin, sosyal sorumluluk aktivitelerinde konunun belirlenmesine yönelik bakış açıları ve bu aktiviteler ile işletme imajı arasındaki ilişkiselliğe ilişkin düşünceleri anket yardımıyla değerlendirilmiştir. Anket, 6 bağımsız ve 13 konuyu açıklayıcı bağımlı değişken kapsamında oluşturulmuştur. Konuyu açıklayıcı değişkenler faktör analizi sonucu 3 faktör altında toplanmıştır. Bunlar "paydaşlar", "kurum felsefesi" ve "rakipler ve medya"dır. Ancak bu üç faktörden temel olarak kurum felsefesi faktörünün konunun belirlenmesinde işletme imajını etkilediği regresyon analizi sonucunda belirlenmiştir. Kurum felsefesi kapsamında konunun işletmenin "misyonu", "vizyonu" ve "değerleriyle" örtüşmesi yer almıştır. Konunun belirlenmesine yönelik olarak "kurum felsefesi" faktörü ile "yöneticilerin işletme imajı algısı" arasında orta düzeyde pozitif yönde ve ileri seviyede önemli ilişkisellik saptanmıştır (p=0.008). Diğer yandan, yöneticilerin tamamı, farklı düzeylerde de olsa, sosyal sorumluluk aktiviteleri için konu belirlenirken hassas davranılması gerektiğini, çoğunluğu ise sosyal sorumluluk faaliyetlerinin işletmenin imajını olumlu etkilediğini düşünmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, managers' perspectives concerning determination of subject in social responsibility activities and their considerations corresponding the relationship between these activities and corporate image are evaluated by using overall survey in 100 companies declared by TOBB for 2007. Survey is composed within the context of 6 independent and 13 dependent variables. As a result of factor analysis, independent variables are categorized under 3 factors. These factors are "shareholders", "corporate philosophy" and "competitors and media". However, as a result of regression analysis, it is revealed that, corporate image is basically influenced by corporate philosophy from these three factors. Within the context of corporate philosophy, overlapping of subject with mission, vision and values of company takes place. Relating to determination of subject, it is confirmed that there is positive and strong relationship between corporate philosophy and corporate image (p=0.008). On the other hand, even if being different levels, all of the managers care to be sensitive while determining subject for social responsibility activities, and most of them think that social responsibility activities affect corporate image in positive way.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :