Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir yerel kalkınma ve kent konseyleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İİBFKamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
597
DOI :
Özet Türkçe :

Kalkınma ve çevreye ilişkin sorunların tüm dünyayı ilgilendiren başlıca küresel sorunlar olarak kabul edilmesinin ardından bu sorunların çözümüne ilişkin politikalar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu politikalar içinde yerele ilişkin politikaların önemi giderek artmaktadır. Küresel zirve ve toplantılarda yerelin gelişmesi ve ilerlemesi ile çevreye duyarlılığın artması, kalkınmada sürekliliğin sağlanabileceğinin altı çizilmiştir. Bu toplantılar içinde Binyıl Zirvesinde bu temel başlık altında sekiz temel hedef Binyıl Kalkınma Hedefleri olarak belirlenmiştir. Eğitimden sağlığa, cinsiyet eşitliğinden çocuk ve anne sağlığına, yoksullukla ve açlıkla mücadeleden küresel işbirliğine kadar ekonomik, sosyal, siyasal tüm alanları kapsayan bu hedeflerin "yerel yönetişimci" bir yaklaşımla yaygınlaştırılması ve yerelleştirilmesi hedeflenmiştir. Böylelikle yerelin sosyo-ekonomik ve siyasi olarak gelişmesi ve ilerlemesine vurgu yapılmıştır. Ülkemizde bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde en önemli rolün 5393 sayılı Belediye Kanunu ile kurulması zorunlu hale getirilen kent konseylerine ait olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira yerelin kalkınmasına ve çevreye duyarlılığın artırılmasına ilişkin bir kent vizyonunun oluşturulması, ortak bilinç ve akıl ile hareket edilmesinde katılımcı bir yaklaşım sergileyen kent konseyleri yerel kalkınmanın da başlıca aktörleri olmaktadır. Kent konseylerinin kendilerinden beklenen rolleri oynamalarında Binyıl Kalkınma Hedeflerinin belirlediği çalışma alanları da önemli birer belirleyici olmaktadır.Bu çalışmada kent konseylerinin Binyıl Kalkınma Hedeflerinden hareketle yerel kalkınmadaki rolleri yapısal ve işlevsel olarak irdelenecektir. Ayrıca gerçekleştirdikleri faaliyetler, yerel kalkınmadaki etkinlik ve işlevsellikleri, yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri çerçevesinde ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

Policies regarding development and environmental issues have started to be developed after accepting that these problems concern the world as a whole. Among these policies, local policies are gaining importance. In global summits and meetings, local development and progress and environmental awareness are underlined as means to ensure permanent development. Within these meetings, the Millennium Summit has set eight main objectives under this fundamental title. The goal is to localise and spread these social, economical and political aims concerning education, health, sexual equality, mother and child care, poverty, combat against hunger, global cooperation, with a "local governance" approach, thereby emphasizing the improvement of socio-economical and political development of localities. It will not be wrong to say that these goals are realised in our country thanks to the important role played by the civic/city councils, establishments of which have been made necessary with the Municipality Law (No:5393) . Formation of civic vision for local development and for environmental awareness, and establishment of the city councils displaying a participatory role for mutual awareness and reason, are the principal actors of local development. The working fields established by the Millennium Development Goals are also decisive in the outcome of the roles expected by the city councils. In this study, the action of the Millennium Development Goals will provide details for the role of the city councils, structurally and functionally. Furthermore, these activities will be tackled within the framework of their efficiency in local developments and their functionality, the problems encountered and the solution propositions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :