Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel desteğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD1, Bilecik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme A.B.D2
Görüntülenme :
763
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel bağlılık; Örgüt çalışanlarının, çalıştığı örgütteki amaç ve değerleri kabul etmesi, bu amaçlara ulaşabilmek için çaba sarfetmesi ve örgütteki üyeliğinin devam ettirme arzusudur. Örgütsel destek ise, Örgüt çalışanlarının kendilerini güvende hissetmeleri ve arkalarında örgütün varlığını bilmeleri olarak ifade edilmektedir. Günümüz rekabet koşullarında Örgütlerin etkin ve verimli bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için kilit faktör örgütün sahip olduğu nsan kaynağıdır. Örgüt içindeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde insan kaynağının rolü büyüktür ve insan kaynaklarının örgütsel rollerini yerine getirilebilmesi için örgütün, örgüt çalışanlarını motive edecek faktörleri bulması, geliştirmesi ve bunları uygulaması gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı; Örgütsel bağlılığın oluşumuna etki eden faktörlerden örgütsel desteğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır.Araştırmanın değişkenlerini ölçmeye ve araştırmanın hipotezlerini test etmeye yönelik anket hazırlanmıştır. Elde edilen verileri analiz etmek için güvenirlik testi, korelasyon analizleri uygulanmıştır. Yapılan güvenirlik testi sonucunda ankette kullanılan ölçeğin güvenirlik derecesi 0.88 bulunmuştur. Eskişehir ilinin merkezinde kamu sektöründe faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde anket tekniği kullanılarak uygulama yapılmış olup istatistiksel analizler sonucu elde edilen veriler ile örgütsel desteğin alt değişkenlerinin ,örgütsel bağlılığın alt değişkenleri üzerindeki etkisi tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Organizational loyalty is personnels' approval of aims and values in organizaton; making effort to accomplish these aims and will of keeping up their membership in the organization. As for Organizational support, It is personnels' feeling safe and sound and recognizing the presence of organization when the things go bad. In competitive clauses of present day; the key element for organization's keeping up their existance in efficent and abundant way is human resource that the organization possesses. In achiving organizational proceedings; human resource has a huge role and for human resources' fullfilling their organizational roles, organization needs to find, develop and apply factors to motivate its employees. Thus; the main objective of this workout is to inquiring whether organizational support; one of the factors which effect the formation of organizational loyalty; has an impact on organizational loyalty, or not.A survey is prepared to test hypothesis of this reason and evaluate fickles of this survey. To analyze the gathered data, solidity test and correlation analysis were applied. As to the result of solidity test, solidity rate of the measure was found as 0.88. In a food enterprise; located in the center of Eskiehir and rustling in public sector; the application was done utilizing the survey technique; and by the help of the data gathered subvariables'; which are related to organizational support; effects on sub-variables of organizational loyalty was detected as a result of statistical analysis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :