Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesinin öğrencilere demokratik tutumları kazandırmaya etkisi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacını demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesi uygulamalarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunda ise Kütahya il merkezindeki ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler yer almaktadır. Araştırmada demokratik tutumlarla ilgili 12 maddeden oluşan beş dereceli likert tipi bir demokratik tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı ,95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansın % 68,758'ini açıklayan tek faktörden oluştuğunu göstermiştir. Araştırmada maddelere verilen yanıtların frekans, yüzde ve aritmetik ortalamaları hesaplanmış, ikili gruplarda t-testi, ikiden fazla olan gruplarda ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan çözümlemeler sonucunda, mezun olunan yükseköğretim kuru

Özet İngilizce :

The aim ot he present study is to evaluate the practices of democracy education and school assemlies Project through teachers vievs. The study groups was composed of teachers who werw working at high schools in the centre of Kütahya. n the study, likert type democratic attitute scale composed of 12 items and five gradings was used. The reliabity coefficient was found to be ,95. As a result of the factor analysis done to assure the structural validity of the scale it was found out that the scale was composed of one factor explaining 68,758% of the whole variance. In the study, the frequenies, percenteges and aritmetic means of the answers given to the items werecalculated. T-test was used in groups with two variables an done way variance analysis (ANOVA) was done in groups with more than two variables. As a result of the analyses done ststistically significant difference vas found between the views of teachers in terms of the üniversty graduated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :