Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni kapitalizmin kaotik evreni: belirsizlik, sömürü ve ahlâki kriz

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni kapitalizm (örgütsüz kapitalizm) bir yandan esnek üretim ortamlarında ikame ettiği yeni ilişki ağları, öte yandan piyasanın önceliklerini toplumun önceliklerinin yerine ikame etmesinin bir sonucu olarak toplumu bir arada tutan güven, doğruluk, istikrar vb. ahlâki değerleri aşındırmaktadır. Özellikle esnek üretim ilişkilerinin bireyin kişilik ve karakter yapıları üzerindeki yıkıcı etkilerinin, katı/bürokratik üretim ortamlarından hiç de geri kalmadığı bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Çalışanlar ve genel toplum, elektronik aygıtlar, internet, cep telefonları vs. sayesinde hep ulaşılabilir, gözetlenebilir, kontrol edilebilir bir mecrada tutulabilmektedir. Bunun sonucu olarak, değişikliğe açık olma, yeni durumlara adapte ol(ama)ma, güvensizlik, endişe gibi yerleşik ahlâki değer ve ilkeleri aşındırıcı bir etki yaratmakta, toplumsal düzlemde ise, genel ahlâkın ölümüne sebebiyet verilmektedir. Bu çalışmada, yeni kapitalizmin bu süreci hızlandırıcı etkide bulunduğu temasına vurguda bulunulmaktadır.

Özet İngilizce :

As new capitalism(disorganize capitalism) replaces priorities of market instead priorities of society and also sets new relation networks in flexible productive atmosphere, it corrodes the values such as stability, honesty, trust which combine society. Especially, today, it is well known that the destructive effect of flexible productive relations affects on personality structure of individual as much as atmosphere of bureaucratical productive does. Employees and all whole society are generally held in a specific space which can be controlled, watched, and accessed easily by electronic devices such as mobile phone, internet. As a result of this process, temporariness, changeability and destruction of the stabilized life, emotion of homelesness are became widespread. On the one hand, this period makes people to accept changes and adapt to new conditions, on the other hand ıt also causes death of common morals by corroding permanent moral value-norms in societial level and also causing the alienation, anxiety, nonconfidance emotions and adaptation problems in individual level. In this study, it is emphasized the accelerator effect of new capitalism on this period.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :