Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Talep analizi ve talep öngörüsü: bir özel hastanede uygulama

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümü1, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü2
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, Ankara'daki bir özel hastanede Ekim 2009-Ekim 2010 tarihleri arasında sağlık hizmetlerinden faydalanan hastaların özelliklerini belirlemek ve buna bağlı olarak, gelecekteki klinik ve poliklinik hastalarının profilini ortaya çıkarmak ve böylece hasta hizmetlerinin planlamasını yapmaları için sağlık yöneticilerine yardımcı olmaktır. Çalışmanın örneklemini 270 hasta oluşturmaktadır. Veriler, hastanenin halkla ilişkiler biriminin yapmış olduğu hasta memnuniyet anketlerinden ve elektronik hasta kayıtlarından yararlanarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ki-kare testi uygulanmıştır. Çalışma sonunda, hastaların eğitim durumları ile bir sonraki sağlık sorunlarında hastaneyi tercih etme durumları arasındaki ilişkinin anlamlılık değeri 0,059 olarak bulunmuş ve ilişkinin anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Hastaların mesleklerine ilişkin sonuçlar incelendiğinde ise ilişkinin anlamlılık değeri 0,01 olarak belirlenmiş ve ilişkinin anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study, at a private hospital in Ankara between October 2009- October 2010 to determine particulars of outpatients and inpatients that using health care service and therefore profile of outpatients and inpatients build up in the future and thus aid to health care management who make planning of patient services. The population consists of 270 patients. The data collected from patient satisfaction surveys and electronic patients records are used by public relations department of hospital. Chi square test is implemented in statical analysis of the data. At the end of study, significant level of correlation between educational background of patients with patients' electing to hospital in next health problems are found 0,059 and reached the conclusion that correlation is not significant. In addition to when are analyzed results about profession of patients, significant level of correlation are found 0,01 and concluded that correlation is significant.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :