Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde çalışanların demografik değişkenlerinin iş tatminine etkilerinin saptanması yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi1, Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada turizm sektörünün önemli ayağını oluşturan konaklama işletmelerinde çalışanların iş tatmin durumlarının tespit edilmesini ve çalışanların demografik değişkenlerinin iş tatmini üzerindeki farklılık oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak, öncelikle literatür araştırmaya yer verilmiştir. Literatürden elde edilen kuramsal bilgilerin ışığında ikincil verilerin analizi gerçekleşmiştir. Elde edilen bilgilere dayanarak, alan araştırması kapsamında anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Alanya bölgesinde bulunan beş yıldızlı konaklama tesislerinin çeşitli bölümlerinde çalışan departman yöneticileri, departman yöneticilerinin yardımcıları ve departman çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı Spector'un geliştirmiş olduğu "İş Tatmin Anket"i uygulanmıştır. Çalışanların iş tatmini boyutlarını belirlemek için, ölçekte yer alan önermelere faktör analizi uygulanmış ve 10 faktör saptanmıştır. İşgörenlerin demografik değişkenkerinin iş tatmini üzerindeki etkisini belirlemek için t test ve varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda işgörenlerin iş tatmin düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi ve eğitim durumuna göre farklılaştığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to measure job satisfaction level and to find out the relationship between employees' demographic characteristics and job satisfaction level of employees who work in the hospitality industry which is the most important part of the tourism industry. Firstly as a research methodology is used literature survey. Using data from in light of literature survey was analyzed. The population of the research is occurred among department managers, departments manager's assistants and employee of hospitality industry in Alanya. "The work Satisfaction Survey" which was improved by Spector were used to collect the data of research. In order to determine of employees' job satisfaction is used factor analysis and ten factors was determined. For two groups independent samples t tesit and for more than two groups in order to compare was used one-way Anova analysis. According to results of this research is determined that job satisfaction levels are different with respect to gender, marital status, duration of employment, education variables.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :