Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin cinsiyet ve kıdem değişkenleri açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD1, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
649
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; Biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerini cinsiyet ve kıdem değişkenleri açısından incelemektir. Bu çalışma betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. Çalışmada Ankara ili merkez ilçelerinde görev yapan toplam 110 Biyoloji öğretmenine ulaşılmıştır. Çalışmanın verileri Kris (1996) tarafından hazırlanan ve Ekici (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan "Sınıf Yönetimi Profili Envanteri" ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-testi ve çok yönlü varyans analizi (MANOVA) testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda; Biyoloji öğretmenlerinin en fazla Taktir edilen sınıf yönetimi profilini kullandıkları belirlenmiştir. Kadın öğretmenler en fazla Taktir edilen sınıf yönetimi profilini kullanmayı tercih ederlerken, erkek öğretmenlerin ise en fazla Otoriter sınıf yönetimi profilini kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Cinsiyete ve kıdeme göre yapılan değerlendirme sonucunda, biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profili puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate biology teachers' classroom management profiles in terms of gender and seniority variables. In this study, which is of descriptive nature, a screening model was used. Totally 110 biology teachers who work in central districts of Ankara province took part in the study. Data for the study were collected through "Classroom Management Profile Inventory" which was prepared by Kris (1996) and adapted to Turkish by Ekici (2004).Descriptive statistics; independent groups t-test and multivariate analysis of variance (MANOVA) were used to analyze the data. As a result of the study, it was revealed that biology teachers used the most appreciated classroom management profile. It was determined that female teachers preferred to use the most appreciated classroom management profile, whereas male teachers preferred to use the most authoritarian classroom management profile. As a result of the evaluation in terms of gender and seniority, it was found out that averages of biology teachers' classroom management profiles did not show a statistically significant difference.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :