Çocuk ve Gençlerde Şiddet Olgusu ve Önlenmesine Yönelik Öneriler

Son yıllarda ülkemizde ilk ve orta öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler arasında şiddet olaylarının kayda değer bir seviyeye ulaştığı görülmektedir. Bu durum başta aileleri, okul yöneticilerini ve toplumun her kesimini endişeye sevk etmektedir. Konunun uzmanları bu sorunun çözümü yönünde çeşitli öneriler geliştirmektedirler. Bu yazıda şiddet olgusu özellikle çağdaş dünya görüşü ile şekillenen karakter yapıları ve ahlâk anlayışı çerçevesinde ele alınıp yorumlanmaktadır. Sorunun çözümünde din, ahlâk ve değerler alanının güçlendirilmesi temelinde öneriler sunulmaktadır.

The Issue of Violence among Kids and Adults and Suggestions for its Prevention

In Turkey, the issue of violence among students at the primary and secondary schools has reached a noteworthy level in recent years. This causes anxiety among families, school boards and all segments of the society. Experts of this issue put forward different solutions. In this study, the concept of violence is dealt with and interpreted within the framework of character types and moral understanding shaped by the contemporary world view. As for the solution of this problem, proposals based on the strengthening of the domains of religion, morality and values are presented.

Kaynakça

Ayhan, H., & Hökelekli, H. (2004). Din ve ahlâk eğitim öğretimine yeni yaklaşımlar. İstanbul: Dem Yayınları.

Bozkurt, V. (2000). Püritanizmden hedonizme yeni çalışma etiği. Bursa: Alesta Yayınları.

Esmer, Y. (1998). “Ahlâki değerler ve toplumsal değişme” Türkiye’de bunalım ve demokratik çıkış yolları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.

Fromm, E. (1984). İnsandaki yıkıcılığın kaynakları (çev.Ş. Alpagut), İstanbul: Payel Yayınları.

Furlong, M., & Gale, M. (2000). The school in school violence: Definitions and facts. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8(2), 71-81.

Jung, C.G. (1999). Keşfedilmemiş benlik (çev. C. E. Sılay). İstanbul: İlhan Yayınları.

Kaymakcan, R. (2006). Gençlerde politik şiddet eğilimi. Yayınlanmamış Araştırma.

Kernberg, O. F. (2005). Dini tecrübe üzerine psikanalitik perspektifler (çev. A. U. Mehmedoğlu) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakültesi Dergisi. 45(1), 175-199. Kılavuz, M. A. (2006). Ergenlerde özdeşleşme ve din eğitimi. H. Hökelekli (Ed), Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi içinde (ss. 209-254). İstanbul: DEM Yayınları.

Kızmaz, Z. (2006). Okullardaki şiddet davranışının kaynakları üzerine kuramsal bir yaklaşım. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 47-70.

Köknel, Ö. (2001). Kimliğini arayan gençliğimiz. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Krug, E., Linda, G., Dahlberg, L., James A., Mercy, Anthony B. Z. & Rafael L. (2002). World report on violence and health, Ceneva: World Health Organization.

Nuttal, J. (1997). Ahlâk üzerine tartışmalar (çev. A. Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Ögel, K., Tarı I., & Yılmazçetin, E. (2005). Okullarda suç ve şiddeti önleme. Erişim tarihi 26.01.2008, http://www.yeniden.org.tr/dokuman/vio14.pdf.

Özcebe, H., Üner, S., & Çetik, H.(2006). Adolesanlarda şiddet davranışları. Şiddet ve okul: Okul ve çevresinde çocuğa yönelik şiddet ve alınabilecek tedbirler Uluslararası Katılımlı Sempozyum. Erişim tarihi 2006 http://iogm.meb.gov.tr/siddetveokul/ index.htm

Poole, R. (1993) Ahlâk ve modernlik (çev.M. Küçük). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Stuart, H. (2000). What is school violence? An integrated definition. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 567,16-29.

Tezcan, M. (1996). Bir şiddet ortamı olarak okul. Cogito: Şiddet, 6-7, 105-108.

Konrad Adenauer Vakfı. (1999). Türk gençliği 98: Suskun kitle büyüteç altında. Ankara: Konrad Adenauer Vakfı.

Vermeer, P., & Van Der Ven, J. (2001). Religious identity formation: An educational approach. International Journal of Education and Religion, 11, 107-125.

Yalın, M., & Can, F. (2007). Gençler hayatı nasıl algılıyor? Diyanet Aylık Dergi, 193, 5-7.