Mısır Edebiyatında Köy Romanları

Bu makalede, Mısır edebiyatında romantizm ve realizm yazarları için vazgeçilmez bir unsur olan köy insanının, toprak reformunun yapıldığı 1952 yılına kadar hikâye ve romanlardaki görüntüsü ele alınacaktır. Mısır halkının % 82’sini oluşturan çiftçi karakterinin toprak tutkusu, yaşam tarzı başta olmak üzere; Mısır’ın geçirdiği siyasî ve ekonomik şartların sonucu olarak ortaya çıkan fakirlik olgusunun ana temayı oluşturduğu bu romanlar, kullanılan dekor açısından da roman sanatının bütününde farklı bir yere sahiptir.  

Village Novels in Egyptian Literature

This article concerns the literary image of Egyptian village people. Until 1952, when land reform was implemented, this image was an indispensable fact for authors of romance and realism in Egyptian literature. Novels and stories were based on farming people’s way of life and ambition to have farmland, that is, on a group that comprised 82% of the Egypt populace. Poverty, along with Egypt’s economic and political conditions, is the main theme of these novels. Thus the novels of Egypt have a unique place among literary novels.

Kaynakça

Abdurrahmân eş-Şarkâvî, el-Fellâh, Kahire, Müessesat b. Abdullah, 1967.

Abdurrahmân eş-Şarkâvî, el-Ard, Kahire, Dâru’ş-Şurûk, 1990.

Afaf Lutfi Al-Sayyıd Marsot, Mısır Tarihi: Arapların Fethinden Bugüne, Çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul, 2010.

Ali Berekât, el-Mevkıfu mine’l-Ecânib fi’s-Sevreti’l-Arabiyyeti Mısır li’l-Mısrıyyîn, el-Ehram, 1981.

Asiye Çelenlioğlu, Abdurrahmân eş-Şarkâvî’nin Romanlarında Toplumsal Eleştiri, (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016.

Enver Abdulmelık, Çağdaş Arap Düşüncesi, Çev. Adnan Cemgil, İstanbul, Altın Kitaplar, 1971.

Hamdi Sakkut, The Arabic Novel: Bibliography and Critical Introduction 1865-1995, Vol: I, Kahire, 2000.

Joel Beının, “Egypt: Society and Economy, 1923-1952”, The Cambridge History of Egypt, C: II, ed. M. W. Daly, Cambridge, 2008, s. 309-333.

Mehmet Genç, “İltizam”, DİA, C: 22, İstanbul, 2000, s. 154-158.

Muhammed Abdulgani Hasan, el-Fellâh fi’l-Edebi’l-Arabî, Kahire, el-Heyetu’l-Mısrıyye el-Âmme li’l-Kitap, 1965.

Mustafa ed-Dâb, Rivâyetü’l-Fellâh Fellâhu’r-Rivâye, Kahire, Dâru’l-Ulûm, 1985.

Mustâfa en-Nahhas, Siyasetü’l-İhtilâl Ticahe’l-Hareketi’l-Vataniyye min 1914-1936, Kahire, el-Heyetu’l-Mısriyyeti’l-Amme li’l-Kitab, 1985.

Ramazan Balcı, Kuşatılmış Vatan, İstanbul, Yitik Hazine Yayınları, 2011.

Roger Allen, The Arabic Novel a Historical and Critical Introduction, New York, Syracuse University Press, 1982.

Seyyid Hâmid en-Nessâc, Bânûrâmâr Rivâyeti’l-Arabiyyeti’l-Hadîse, Kahire, Mektebetu’l-Gȃib, 1985.

Süreyya Aselî, Edebû Abdurrahmân eş-Şarkâvî, Kahire, el-Heyetu’l-Mısrıyyetu’l-Amme li’l-Kitap, 1995.

Şefî es-Seyyîd, İtticahâtu’r-Rivâyeti’l-Arabiyye fi Mısır Münzü’l-Harbi’l-Âlemi es-Sanî, Kahire, 1967.

Taha Hüseyin, Muazzebûne fi’l-Ard, Kahire, Dâru’l-Meârif, 1977.

William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, İstanbul, 2008.