Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üçüncü dünya-ağır borçlu ekonomilerde borçluluk sürecinde gelişmeler: kırgızistan için açılımlar

Yazar kurumları :
Manas Üniversitesi İİBF1, Cumhuriyet Üniversitersitesi2
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler, daha çok siyasal ve ekonomik anlamda liberalizasyon eğilimlerinin açığa çıkması şeklinde kendini göstermiştir. Liberalizasyon eğilimlerinin en temel mekanizması ise dışa açılmadır. Dışa açılma daha çok avantajlı sektörlerde üretim ve ihracat artışı; buna karşılık dezavantajlı sektörlerde de ithalat serbestliği şeklinde olmuştur. Ortaya çıkan yapısal değişimde dış ticaret bilançosu devamlı açık vermekte ve bu açığın finansmanında dış borçlanma kaçınılmaz hale gelmektedir. Diğer taraftan finans kapitaldeki genişlemeler ve sermayenin yatırım arayışları ile IMF ve Dünya Bankası gibi kurum ve kuruluşların da standart reçete olarak liberalizasyon uygulamalarını teşvik etmesi, sermaye lehine bir yapının gelişimini beslemiştir. Sermayenin küreselleşmesi olgusunu besleyen tüketim açığının finansmanı uygulamaları da, çoğu az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ekonomide borçluluğun sürdürülemez noktaya ulaşmasına neden olmuştur. Bu yapı içerisinde yer almaya başlayan ekonomiler ağır borçlu ekonomiler olarak tanımlanmaktadır. Ağır borçlu ekonomilerin genel siyasal karekteristiğinin üçüncü dünya ülkeleri olmasının yanında, ekonomik anlamda da ikiz açık sorunu içerisinde bulunması dikkati çekmektedir. Bağımsızlığını 1991'de elde eden Kırgızistan ekonomisi de sürekli açık sorununa bağlı olarak ağır borçlu ekonomi niteliğine bürünmüştür. Kırgızistan ekonomisi ikiz açık sorununu, sağlam bir mali yapı ile ihracatı destekleyen ve özellikle lüks ithalatı besleyen sorunları çözücü politikalar uygulayarak çözümleyebilir.

Özet İngilizce :

The economic progress experienced at the last quarter of 20th century has shown theirselves mostly in the forms of revealing liberalization tendency politically and economically. The main mechanism of liberalization tendency is openness. The openness is mostly increase of production and exportation in the advantageous sectors, on the other hand, freedom of importation in disadvantageous sectors. In the generated structural change, balance of foreign trade continually has deficit, indebtment becomes inevitable by financing this deficit. On the contrary, expansion in the finance capital and investment searching of capital and also being encouraged liberalization application as a standard recipe by corporations and organizations such as IMF and World Bank have supplied for the benefit of capital. The economies in this structures are described as heavily indebted economies. The financing applications of consumption deficit of supplying of the fact "Globalization Capital" have caused reaching to the unsustainable point of indeptedness in poor and developing economies. The economies in this structures are described as heavily indebted economies. General political charasterictic of heavily indebted economies is to be third world country beside to have problem of twin deficit is remarkable. The economy of Kirghizistan which declared its independence, in 1991, became heavily indebted economy because of continually deficit. The economy of Kirghizistan can solve problem of twin deficit by strong financial position supporting exportation and supplying luxury importation by calling out appropiate policies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :