Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarında damga vergisi matrahının belirlenmesinde, hesaplanan katma değer vergisinin durumu

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
599
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde vergi gelirleri kamu gelirlerinin en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Türk vergi sisteminde harcamalar üzerinden alınan bir vergi türü olan damga vergisi, toplam vergi gelirleri içerisinde küçük bir payı oluşturmakta ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (1) Sayılı Tablosu'nda belirtilen kağıtlar üzerinden alınmaktadır. Bu çalışmanın konusunu ise (1) Sayılı Tablo'nun IV.1.a. bölümünde yer alan ve resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar oluşturmaktadır. Resmi daire tanımı 488 Sayılı Kanun'da yapılmış iken, 'mal', 'hizmet' tanımları ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında damga vergisi matrahı belirlenirken, hesaplanan katma değer vergisinin indirilip indirilmeyeceğinin belirlenmesidir. Zira resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarında belirlenecek vergi matrahında, katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda, 488 sayılı Kanun ile Danıştay ve Sayıştay kararlarının çelişebildiği dikkati çekmektedir. Nitekim Danıştay kararları çerçevesinde yayımlanan 30 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliği uygulamalarının da 488 sayılı Kanun ile çeliştiği görülmektedir. Bu kapsamda çalışmada damga vergisi matrahının belirlenmesinde 488 sayılı kanun ile Danıştay, Sayıştay Kararları ve 30 Seri Nolu Genel Tebliğ'in karşılaştırılmasına da değinilmektedir.

Özet İngilizce :

Presently, tax revenues form the majority of public earnings. In Turkish Tax System, the stamp tax , type of tax taken over spendings, has fairly small portion in total tax revenues and it is taken over the papers mentioned in table 1 in Stamp Act No.488. The topic of this paper is the papers arranged according to goods and services purchase by public offices taken place in IV.1.a part of table 1. While the Public Office definition is given by Act No. 488, "goods" and "services" defined in Publice Procurement Law No.4734. The purpose of the study is to figure whether the calculated value added tax is subtracted or not while the stamp tax base in purchase of good and services made by the public offices is determined. Nevertheless, in the tax base calculated over the public offices' goods and services purchases, decisions of the Council of State and the Court of Auditors may be contradicted with Act No.488 on whether the value added tax subjected of discount or not. In fact, the Stamp Tax General Notice No.30 practices published based on Council of State decisions conflict with Act No.488 is observed. In this context, addition to determination of the stamp tax base, the comparison of Act No.488, the interpretations of Council of State The Turkish Court of Accounts and the Stamp Tax General Notice No.30 decisions on stamp tax base is also mentioned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :