Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanlarda suçluluk ve utanç duygusunun cinsiyetyaş durumuna göre mukayesesi ve örgütlerde utanç yönetiminin kullanılması

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, suçluluk ve utanç duygularının örgütteki kadın-erkek çalışanlarda ve değişik yaş gruplarındaki farklılığı ve sebeplerinin sorgulanması, liderlere ve yöneticilere yapıcı suçluluk duygusu ile yıkıcı utanç duygusunun nasıl ortaya çıktığının gösterilmesi ve örgüt içerisinde çalışanların utanç yönetiminin nasıl olması gerektiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Suçluluk ve Utanç ölçeği, Ankara İli'ndeki kamu çalışanları üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, t testi, Ki Kare Testi ve Kovaryans Analizine (ANCOVA) tabi tutularak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; suçluluk ve utanç duygusu kadın ve erkek çalışanlarda farklılık göstermiş, kadınlarda baskın duygu olarak utanç, erkeklerde baskın duygu olarak suçluluk duygusu görülmüş, bu duygular genç ve yaşlı çalışanlarda ise farklılık göstermemiştir. Bu iki duygunun kadın ve erkekler arasında farklılık göstermesi, örgüt içi çalışmalarda, grup davranışı oluşumunda ve örgütteki verimlilikte göz önüne alınması gereken bir faktör olarak örgüt iklimi ve kültürüyle de ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, kadınlarda utanç duygusunun baskın duygu olarak ortaya çıkması, özellikle kadın çalışanlar için utanç yönetimi uygulamalarının önemini ortaya çıkarmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study; it is aimed to research on the reasons and the differences of two feelings "guilt and shame" in female – male workers and in different age groups in organizations. This study indicates managers how constructive guilt feelings and destructive shame feelings become and also shows how the shame management of workers in an organization should be. Guilt and Shame Questionnaire is applied to the public workers in Ankara City. The data in the research is used with applying t-test, chi square test and covariation analysis (ANCOVA). According to the results of the research, guilt and shame feelings show differences through female and male workers. In females shame, and in males guilt is seen as a dominant feeling. However, these feelings don't show difference among different age groups. The difference of these two feelings considering gender diversity is a factor which is also related with organizational climate and culture and should be cared in organizational behavior, creation of group behavior and increasing efficiency in organizations. Furthermore, the result that the shame feeling is dominant among females is showing the importance of shame management applications especially among female workers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :