Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği’ne uyum sürecinde türkiye’de kırsal kalkınma politikaları: genel bir değerlendirme†

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
595
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada kırsal kesimde yaşayan toplumların kentte yaşayanlara göre olanaklarının daha sınırlı olması nedeniyle, bu insanların hayat standardını yükseltmek ve gelirlerini artırmak ülkelerin en temel sorunlarından birini oluşturmuş ve kırsal kalkınmanın sağlanmasına dönük farklı politika arayışları gündeme gelmiştir. Bu arayış Avrupa Birliği (AB)'nde 1950'li yıllarda Ortak Tarım Politikası (OTP) ile başlamış ve aday ülkelere uyguladığı kırsal kalkınma programları ile devam etmiştir. Ülkemizde ise kırsal kalkınma politikaları beş yıllık kalkınma planları ile birlikte dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak ortaya çıkmış olup, bu çerçevede son olarak 2007-2013 yılını kapsayan yedi yıllık kalkınma planında da konunun üzerinde ciddiyetle durulmaktadır. AB'ye tam üye olma amacıyla müzakereler yürüten ülkemizin AB'nin gelişmiş ülkeleri ile kıyaslandığında birçok diğer göstergede olduğu gibi, kırsal kalkınma göstergeleri açısından da oldukça gerilerde olduğu bir realitedir. Nitekim konuyla ilgili temel birkaç göstergeye ilişkin rakamlara göz atıldığında, 2008 yılı verilerine göre, çalışmada kullanılan AB ülkeleri içerisinde kırsal kesim nüfusunun toplam nüfusa oranının en fazla olduğu ülkenin %45,76 ile Romanya olduğu, bu ülkeyi %38,7 ile Polonya'nın izlediği görülmektedir. Ülkemiz ise %31,3 ile söz konusu gösterge açısından bu iki ülkeden sonra gelmektedir. Hollanda ile Fransa sırasıyla %18,2 ve %22,6 oranlarıyla ülkemize nazaran daha iyi konumdadırlar. 2008 yılında ülkemizde tarımsal katma değerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)'ya oranı yaklaşık %8,64 iken, söz konusu oran tarım sektörünün gelişmiş olduğu Hollanda'da yaklaşık %1,7, Fransa'da ise yaklaşık %2'dir. 2008 yılı verilerine göre ülkemizde toplam istihdamın %26,2'si tarım sektöründe faaliyet gösterirken, bu oran Hollanda'da %2,7, Fransa'da ise %3'tür. Değinilen bu temel göstergeler, AB'nin gelişmiş ülkelerinin standardını yakalayabilmek için ülkemizin yapması gereken çok iş olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Societies' opportunities who live on rural regions are more restricted compared to people who live on provinces. Because of this case, raising living standards and their revenues of those who live in rural regions has become the main problem of countries and different policy researches to provide rural development has come up. This research had started in the European Union (EU) with the Common Agricultural Policy (CAP) in 1950s and continued with other rural development programs that the union implemented to its members. In our country rural development policies emerged with quinquennial development plans as an issue that is worth to work on carefully. In addition, in the seven year development program which contains 2007-2013, this issue is seriously examined. For our country that has negotiations with the EU, in terms of rural development indicators, it is a fact that Turkey's position is quite worse as it is in lots of other indicators when there is a comparison between Turkey and developed countries of the EU. Likewise if it is necessary to give some examples related with the issue; according to the agricultural and rural population statistics 2008, Romania takes the first place with the ratio of 45,76 and Poland takes the second place with 38,7% in terms of the ratio of rural population to total population within the EU countries that is examined in the study. Our country is in the third place after those two countries with 31,3%. Holland and France have better positions compared to Turkey. For the same issue ratios are 18,2 and 22,6 in those countries respectively. In our country the ratio of agricultural added value to Gross Domestic Product (GDP) is about 8,64%; but in Holland that agriculture sector is developed this ratio is 1,7% and also in France it is about 2%. Considering the indicators of 2008, 26,2% of total employment works in agriculture sector in Turkey, in Holland this indicator is about 2,7% and in France it is 3%. Indicators mentioned above means that our country has a lot of things to do to reach the standards of the EU's developed countries.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :