SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA VE EKOTURİZM ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA KADINLARIN ROLÜ: ŞEYHLİ MAHALLESİ ÖRNEĞİ

Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Karadeniz Bölgesi’ndeki kırsal kesimlerde de 1950’den günümüze kadar olan dönemde sürekli göç verme yoluyla işgücü kaybı olmakta ve kalkınma bakımından istenilen gelişme sağlanamamaktadır. Göç edenlerin cinsiyet profilleri incelendiğinde bunların daha çok erkeklerden oluştuğu ve bu bölgelerdeki kırsal kesimlerde kadın nüfus fazlalığı dikkati çekmektedir. Bu kesimlerdeki kadınlarımız, iş ve eğitim imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle aktif işgücüne yeterli düzeyde katılamamaktadır. Bu bağlamda ekoturizm faaliyetleri, özellikle kırsal kesimler için kalkınmanın sağlanması, dezavantajlı durumda olan ve işgücüne katılma olanakları kısıtlı olan kadınlarımızın çalışma imkanlarının artırılması konularında itici bir güç olarak değerlendirilebilme potansiyeline sahiptir. Buna ek olarak kırsal kesimlerde ekoturizm faaliyetlerinde çalışan ve emek harcayan işgücü, bu faaliyetlerin devamlılığı için oldukça önemlidir. İşgücü bağlamında kısıtlı imkanların olduğu bu kesimlerde, kadınlarımızın ekoturizm faaliyetlerine katılmasıyla hem kendilerine ekonomik katkı olanağı oluşmakta hem de ekoturizm faaliyetlerinin sürdürülmesinde gerekli olan işgücü karşılanabilmektedir.  Bu kapsamda çalışma sahamız olan Giresun ili Piraziz ilçesine bağlı Şeyhli Mahallesi’nde de yukarıda ifade edilenlerle bağlantılı bir durum gözlenmektedir. Şeyhli Mahallesi hem doğal hem de yöresel kültürel çekicilikleriyle ekoturizm faaliyetlerinin geliştirilmesine elverişli bir durum arz etmektedir. Bu mahalledeki ekoturizm faaliyetleri, kadınlarımızın öncülüğünde devam etmektedir. Bu çalışmada Şeyhli Mahallesi’ndeki ekoturizm faaliyetlerinin devamlılığında kadınların katkısını, kırsal kalkınma ve ekoturizm bağlamında ele almaya çalıştık. Yaptığımız incelemeler sonucunda Şeyhli Mahallesi örneğinden yola çıkılarak bölgemizdeki ve ülkemizin diğer kırsal kesimlerinde, kalkınma ve ekoturizmin geliştirilmesinde kadınların üstlenebileceği katkıların oldukça önemli olduğunu ve bu durumun hem kadınlarımızın yaşam standartlarının yükselmesine hem de ekoturizm faaliyetlerinin geliştirilmesine dikkate değer katkılar sağlayabileceğini söyleyebiliriz.

The Role of Women in the Context of Sustainability Rural Development and Ecotourism Interaction: The Case of Şeyhli Neighborhood

As it is the case in many regions of our country, in the rural areas of the Black Sea Region, the labor force is lost by continuous migration during the period from 1950 to the present day, and necessary development cannot be achieved in terms of progress. When the sex profiles of migrants are examined, it is observed that they are mostly composed of males and accordingly female population in rural areas in these regions is more than male population. Our women in these sectors are not able to participate in the active labor force sufficiently because of the limited opportunities for work and education. In this context, ecotourism activities have the potential to be evaluated as a driving force in increasing the employment opportunities for our women who are in disadvantaged situation with limited opportunities to participate in labor force and provision of progress especially in rural areas. In addition, labor force working in ecotourism activities in rural areas is very important for the continuity of these activities. In these segments of the society with limited possibilities in the context of attending labor force, participation of women in ecotourism activities will enable them to provide economic contribution and also to meet the labor force necessary for the continuation of ecotourism activities.   In this context, a situation similar to the above mentioned conditions is observed in Şeyhli Neighborhood, Piraziz district of Giresun province as the area of our study. Şeyhli Neighborhood is favorable for the development of ecotourism activities with its natural and local cultural attractiveness. Ecotourism activities in this area continue under leadership of our women. In this study, we tried to address the contribution of women in the continuity of ecotourism activities in Şeyhli Neighborhood with respect to rural development and ecotourism. As a result of our research, based on example of Şeyhli Neighborhood we can say that the contribution that women can add in progress and ecotourism development is very important in our region and other rural areas of our country and this means that these activities can provide remarkable contributions to the improvement of living standards of our women and the development of ecotourism activities.

Kaynakça

Anonim; Giresun İli Arazi Varlığı ve Arazilerin Tarımsal Kullanma Uygunluğu, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı, Ankara, 1985.Anonim; Giresun İli Turizm Rehberi, Giresun Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Giresun, 2012.Altun, İbrahim, E.; Giresun-G 40 Paftası, Türkiye Jeoloji Haritaları, MTA, Jeoloji Etütleri Dairesi, N0:186, Ankara, 2013.Atalay, İbrahim; Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ege Üniv. Basımevi, Bornova, İzmir, 1994.Atalay, İbrahim; Türkiye Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1997.Atalay, İbrahim ve Mortan Kenan; Türkiye Bölgesel Coğrafyası (Resimli ve Haritalı), İnkılap Kitabevi, İzmir, 1995.Bakırcı, Muzaffer; Türkiye’de Kırsal Kalkınma (Kavramlar-Politikalar-Uygulamalar), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.Demir, Cengiz ve Çevirgen, Aydın; Ekoturizm Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006.Emecen, Mustafa Feridun; Doğu Karadeniz’de İki Kıyı Kasabasının Tarihi: Bulancak- Piraziz, Bayrak Matbaası, İstanbul, 2005.Erinç, Sırrı; “Kuzey Anadolu Kenar Dağlarının Ordu-Giresun Kesiminde Landşaft Şeritleri”, Türk Coğrafya Dergisi, Yıl: 3, Sayı: IX-X, İstanbul 1945, s. 119-140,.Fatsa, Mehmet; Giresun Yöresinde Osmanlı Vakıfları ve Vakıf Eserleri, Giresun Belediyesi Yayınları, Bilgi Ajans Yayın Matbaa, Giresun, 2008.Fatsa, Mehmet; XV ve XVI. Yüzyıllarda Giresun (Sosyal ve Ekonomik Hayat), Giresun İl Özel İdaresi Kültür Serisi-1, Bilge Ajans Yayın Matbaa, Ankara, 2010.Fatsa, Mehmet; Geçmişten Günümüze Piraziz, Piraziz Kaymakamlığı Yayınları 1, Esen Ofset, İstanbul, 2012.GMM, Giresun Meteoroloji Verileri (1960-2017), Giresun Meteoroloji Müdürlüğü, Giresun, 2018.Kara Düzgün, Ülkü; “Giresun Adak Yerlerinde Tespit Edilen Çeşitli Uygulama, İnanış Ve Efsaneler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume:2 Sayı:7, 2009, s.133-153.Ketin, İhsan; “Anadolu’nun Tektonik Birlikleri”, MTA Dergisi, Sayı:66, 1966, s. 20-34.Koçman, Asaf; Türkiye İklimi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları:72, İzmir, 1993.Schultze-Westrum H.; “Giresun Civarındaki Aksu Deresinin Jeolojik Profili”, MTA Dergisi, Sayı:57, 1961, s. 63-71.Sever, Ramazan ve Koca, Halil; “Giresun Ormanları ve Başlıca Sorunlar,” Yeşil Giresun Gazetesine Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun (7 Haziran 2002), Giresun 2002, s.118-128, Sever, Ramazan; Fiziki Coğrafya, Ü. Bekdemir ve Fatsa M.(Edit), Geçmişten Günümüze Giresun, Giresun Valiliği Giresun İl Özel İdaresi, s. 92-139, İstanbul, 2015.Sezer, İbrahim ve Bekdemir Ünsal; “Kültür ve İnanç Varlıklarının Turizm Amaçlı değerlendirilmesi: Piraziz İlçesi Örneği”, 1st International Sustainable Tourism Congress (23-25 Kasım 2017) Bildiriler Kitabı, Kastamonu, 2017, s.690-708, Sezer, İbrahim; “Giresun İlinin Hidroelektrik Potansiyeli”, Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV (22-24 Mart 2018) Bildiriler Kitabı, Bursa, 2018, s. 1062-1070, Şenol, Eren ve Sezer, İbrahim; İnece Köyünün (Giresun-Bulancak) Ekoturizm Potansiyeli, Nobel Bilimsel Eserler Yayınevi, Ankara, 2016.TÜİK, (2018); Şeyhli Mahallesi’ne Ait Nüfus Verileri, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.Yaltırık, Faik. ve Efe, Asuman; Otsu Bitkiler Sistematiği Ders Kitabı, İstanbul Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul Üniv. Yayın No: 3568, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No: 3, İstanbul, 1989.https://www.giresun.com.tr/tour/seyhli-eko-turizm-koyubir-gece-konaklamali / (Erişim Tarihi: 08/02.2019).