Social Criticism in Thomas Manns "Buddenbrooks" and Orhan Pamuks "Cevdet Bey ve Ogulları"

Abstract The artıcle describes, how the authors Thomas Mann in “Buddenbrooks” and Orhan Pamuk in “Cevdet Bey ve Oğulları” explain historical and social changes in their cultural surroundings. The novels contents and their common traits are presentet, the timly circumstances are shortly refered to. In both novels the characters are not able to solve adaption to social change. It is shown, how the authors light up with their works humans’ reaction to social change in a social critical way.          Keywords: Society, Criticism, Change, Novel, Family

Sozialkritik In Thomas Manns “Buddenbrooks” Und Orhan Pamuks “Cevdet Bey ve Oğulları”

Bu makalede Thomas Mann’ın ‚’Buddenbrooks’’ ve Orhan Pamuk’un “Cevdet Bey ve Oğulları“ romanlarında kendi kültürel çevrelerindeki tarihi ve toplumsal değişimleri edebi açıdan nasıl değerlendirdikleri anlatılmıştır. Eserlerin içeriklerine ve ortak yönlerine zamanın koşulları gözönüne alınarak kısaca değinilmiştir. İki romanda da figürler toplumdaki değişim sürecine uyum sağlamakta zorlanmışlardır. Eserdeki karakterlerin toplumsal değişime verdiği tepkiler, toplumsal eleştiri açısından ele alınmıştır. Anahtar Sözcükler: Toplum, Eleştiri, Değişim, Roman, Aile  The artıcle describes, how the authors Thomas Mann in “Buddenbrooks” and Orhan Pamuk in “Cevdet Bey ve Oğulları” explain historical and social changes in their cultural surroundings. The novels contents and their common traits are presentet, the timly circumstances are shortly refered to. In both novels the characters are not able to solve adaption to social change. It is shown, how the authors light up with their works humans’ reaction to social change in a social critical way. Key Words: Society, Criticism, Change, Novel, Family

Kaynakça

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi.. (2008). Erasmus Programı - Değişim İstatistikleri.

Andican, Ahat vd. (2006). Avrupa Birliği Dersleri. (Ed. İrfan Kalaycı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Avrupa Komisyonu T ürkiye Temsilciliği. (2004). Avrupa Birliği Panaroması. Ankara.

Balcı, Ali. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma (3. Baskı). Ankara: PegemA.

Bracht, Oliver et. al. (2006). The Professional Value of Erasmus Mobility. International Centre for Higher Education Research. Kassel (Germany): University of Kassel.

Cresswell, John. (2005). Educational Research. New Jersey: Pearson Education Inc.

Doğan, Zeynep. (2007). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrenci Ve Öğretmenlerinin Avrupa Birliği İmajı”. Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans T ezi).

Duman, T ayyip. (2001). “ Avrupa Birliği Eğitim Programları: Socrates Programı”. Milli Eğitim, Ocak- Şubat-Mart , 149, s. 36-44.

Enders, Jurgen. (1998). “Academic Staff Mobility in the European Community: The Erasmus eview, Vol. 42, no. 1. pp.46-60.

Gençer, Gülşah. (2009). “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları: Erasmus Programı ve Programın Uygulanmasi”. Beykent Üniversitesi, Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüksek Öğretiminde Sosyal Bilimler

Gülcan, Gürkan M. (2003). “Avrupa Birliğine Adaylık Sürecinde T ürkiye Eğitim Sisteminin Yapısal Sorunları ve Yapısal Uyum Modeli Araştırması”. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora T ezi).

Gülcan, Gürkan M. (2005). AB ve Eğitim Süreci. Ankara: Anı Yayıncılık.

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/impact08.pdf Erişim: 09.03.2009

http://europa.eu/scadplus/treaties/maastricht_en.htm. Erişim: 09.03.2009 http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cha/c00003.htm. Erişim: 13.03.2009

http://eracon.info/assets/files/2010/Full%20Papers/LenkaHeczkova_C zech%20Republic.pdf 06.01.2011 Erişim:

http://www.englisharticles.info/2010/06/15/erasmus/ Erişim 17.01.2011 İkiz, Fikret. (2007). “T ürkiye'de Erasmus Programı‟nın Değerlendirmesi”. Eğitim ve Gençlik. Aralık. Yıl 2, Sayı 6.

İKV. (2009). http://www.ikv.org.tr/sozluk2.php?ID=1095 Erişim: 13.3.2009

Karluk, S.R. (2007). Avrupa Birliği ve T ürkiye. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Kihtır, Arzu. (2004). Avrupa Birliği Eğitim Politikası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Yayınları. ODT Ü. (2009).

http://www.abofisi.metu.edu.tr/ab_politikalari.htm Erişim: 13.03.2009

Öztürk, Fatma. (2009). Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ve T ürkiye. Pamukkale Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamış Yüsek Lisans T ezi).

Patton, Michael Quinn. (2002). Qualitative Researh and Evaluation Methods. (3rd Edition). California: Sage Publications, Inc.

Reçber, Kamuran. (2004). T ürkiye Avrupa İlişkileri. İstanbul: Aktüel Yayınları.

Terzi, Çetin. (2005). “Uyum Sürecinde T ürkiye Eğitim Politikalarının Avrupa Birliği Eğitim Politikaları Doğrultusunda Değerlendirilmesi”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayınlanmamış Doktora T ezi).

Top, Veysel. (2006). Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans T ezi).

Topsakal, Cem. (2003). “Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Bu Politikalara T ürk Eğitim Sistemi'nin Uyumu”. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Ulusal Ajans. (2005). Bologna Süreci T emel Belgeleri. Ankara.

Woodside, Arch. (2010). Case Study Research: Theory 1 Methods 1 Practice. Emerald Group Publishing Limited.

Yayan, Melik. (2003) “AB Eğitim Programları ve T ürkiye‟nin Yararlanma Kabiliyeti”. Ankara: Millî Eğitim Dergisi. S.158.

Yıldırım, Ali. ve Hasan Şimşek. (2006). Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.

Yin, Robert K. (2003). Case Study Research (3rd Edition). California: Sage Publications, Inc.