DÜZENSİZLİK VE TOPLUMSAL KAYGI TEORİLERİ BAĞLAMINDA SUÇ KORKUSU: MERSİN ÖRNEĞİ

Öz Suç korkusu özellikle büyük kentlerde görülen sosyal sorunlardan birisidir. Bu nedenle son dönemlerde kentsel faktörler ile suç korkusu arasındaki ilişkiye odaklanan çalışmalar artmaktadır.  Düzensizlik ve Toplumsal Kontrol Kuramı bu çalışmalarda sıkça kullanılan kuramlardır. Düzensizlik Kuramı çevredeki fiziksel ve sosyal çözülmelerin suç korkusunu yükseltmede önemine vurgu yaparken Toplumsal Kontrol Kuramı özellikle sosyal ilişkiler ve sosyal sermaye ile suç korkusu arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Bu çalışmada da iki teori ekseninde Mersin’deki suç korkusu incelenmektedir. Bu kapsamda Mersin’deki 10 mahalle oranlı tabakalı örnekleme tekniği kullanılarak sosyoekonomik statülerine göre üst, orta ve alt sınıf mahalleler olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmaya toplam 800 kişi katılmıştır. Çalışmada fiziksel ve sosyal düzensizlik ile suç korkusu arasındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Sosyal sermaye ve suç korkusu arasındaki ilişki ise Spearman rho Korelasyon Katsayısı ile hesaplanmıştır. Bulgulara göre fiziksel ve sosyal düzensizlik ile suç korkusu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır.  Sosyal sermaye ile suç korkusu arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki söz konusudur.

Kaynakça

AKSU, M. (2008). Toplum Destekli Polislik Organizasyonu ve Türkiye’deki Gelişmeler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

COVİNGTON, J. ve Taylor R. B. (1991). Fear of Crime in Urban Residential Neighborhoods: Implications of Between and Within-Neighborhood Sources for Current Models. Sociological Quarterly, 32, 231-249.

ÇELİK, Ş. (2013). Kümeleme Analizi ile Sağlık Göstergelerine Göre Türkiye’deki İllerin Sınıflandırılması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(2), 175-194.

ÇETİN, D. (2010). A Study of Fear of Crime in Two Districts of Ankara (Yayımlanmamış doktara tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

DORAN, B.J. ve Burgess, M.B. (2011). Putting Fear of Crime on the Map: Inverstigating Perceptions of Crime Using Geographic Information Systems. Springer.

FERRARO, K. F. (1995). Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk. Albany: State University of New York.

FERRARO, K. F. ve LaGrange, R. (1987). The Measurement of Fear of Crime. Sociological Inquiry, 57, 70-101.

FITZGERALD, R. (2008). Fear of Crime and the Neighbourhood Context in Canadian Cities. Crime and Justice Research Paper Series. Ottawa: Canadian Centre for Justice Statistics. Erişim Tarihi: 2 Şubat 2014. Erişim Adresi: http://www.veilig- ontwerp-beheer.nl/publicaties/fear-of-crime-and-the-neighbourood-context-in- canadian-cities

GIBSON, C. L., Jihong, Z., Lovrich, N. P. ve Gaffney, M. J. (2002). Social Integration, Individual Perceptions of Collective Efficacy, and Fear of Crime in Three Cities. Justice Quarterly, 19, 537–564.

GRABOSKY, P.N. (1995). Fear of Crime and Fear Reduction Strategies. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice. No: 44. Erişim Tarihi: 7 Kasım 2013. Erişim Adresi: http://www.aic.gov.au/documents/7/1/F/%7B71F8B743-15AF- 459F-B4F8-58BC330796DB%7Dti44.pdf

HALE, C. (1996). Fear of Crime: A Review of the Literature. International Review of Victimology, 4, 79–150.

HIGNITE, L.R. (2007). Measuring the Impact of Neighborhood Incivilities and Other Variables Upon Fear of Crime and Perceived Likehood of Victimization (Yayımlanmamış doktora tezi). Sam Houston State University, The Faculty of the College of Criminal Justice, Huntswille, Texas.

KARAKUŞ, Ö. (2013). Suç Korkusunun Sosyolojik Belirleyenleri: Sosyal Sermaye mi? Sosyal Kontrol mü?. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 1-19.

KARAKUŞ, Ö., McGarrell, E. F. ve Başıbüyük, O. (2010). Fear of Crime Among Citizens of Turkey. Journal of Criminal Justice, 38(2), 174-184.

KUL, M. (2009). Toplumda Suça İlişkin Korkunun Yapılaşması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

LIU, J. Messner, S. F., Zhang, L. ve Zhuo, Y. (2009). Socio-Demographic Correlates of Fear of Crime and the Social Context of Contemporary Urban China. American Journal of Community Psychology,, 44, 93–108.

MARKOWITZ, F.E., Bellair,P.E., Liska, A.E. ve Liu, J. (2001). Extending Social Disorganization Theory: Modeling The Relationshıps Between Cohesion, Disorder, and Fear. Criminology, 39(2), 293-320.

MCCOY, H.V., Wooldredge, J.D., Cullen, F.T., Dubeck, P.J. ve Browning, S. L. (1996). Lifestyles of the Old and Not So Fearful: Life Situation and Older Person’s Fear of Crime. Journal of Criminal Justice, 24(3), 191-205.

MICHALOS, A.C. ve Zumbo, B.D. (2000). Criminal Victimization and the Quality of Life. Social Indicators Research, 50, 245-295.

O’BRIEN, D. T ve Wilson, D. S. (2011). Community Perception: The Ability to Assess the Safety of Unfamiliar Neighborhoods and Respond Adaptively. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4), 606–620.

ÖZDEMİR, E. (2009). Kültürel Farklılıkların Kentsel Siyasete Yansıması: Mersin Örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

PUTNAM R. D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. The American Prospect, (13), 35-42.

ROSS, C. E. ve Jang, S. (2000). Neighborhood Disorder, Fear and Mistrust: The Buffering Role of Social Ties With Neighbors. American Journal of Community Psychology, 28, 401–420.

ROUNTREE, P. W. ve Land, K. (1996) Perceived Risk Versus Fear of Crime: Empirical Evidence of Conceptually Distinct Reactions in Survey Data. Social Forces, 74, 1354–1377.

SKOGAN, W.G. (1990). Disorder and Decline: Crime and the Spiral of Decay in American Neighborhoods. New York: Free Pres.

SKOGAN, W. G. (1999). Measuring What Matters: Crime, Disorder, and Fear. Robert H. Langworthy (Ed.), Measuring What Matters Research Report içinde (ss. 37- 54). National Institute of Justice: U.S.

SKOGAN, W. G. ve Maxfield, M. G. (1981). Coping With Crime: Individual and Neighbourhood Reactions. Beverly Hills, CA: Sage.

TAYLOR, R. B. ve Hale, M. (1986). Testing Alternative Models of Fear of Crime. Journal of Criminal Law and Criminology 77, 151-189.

YILMAZ, A. (2004). Avrupa Polis Modelleri ve Türk Polis Sistemi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

WARR, M. (1990). Dangerous Situations: Social Context and Fear of Victimization. Social Forces, 68(3), 891-907.