Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin stresle başaçıkma tarzlarının uzun süreli yaşadıkları yerleşim birimine ve algıladıkları anne-baba tutumlarına göre incelenmesi

Yazar kurumları :
O.M.Ü. Eğitim Fakültesi PDR Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin stresle başaçıkma tarzlarının, uzun süreli yaşadıkları yerleşim birimine ve algıladıkları anne-baba tutumuna göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmanın evreni Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne bağlı Samsun il merkezinde bulunan fakültelerin 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 12939 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi Oranlı Küme Örnekleme Yöntemi kullanılarak belirlenmiş olup, örneklem toplam 1346 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin stresle başaçıkma tarzları, orijinali Folkman & Lazarus (1980) tarafından geliştirilmiş olan, Türkiye uyarlaması ise Şahin ve Durak (1995) tarafından yapılmış olan "Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği" ile ölçülmüştür. Öğrencilerin algıladıkları anne-baba tutumlarını ve uzun süreli olarak yaşadıkları yerleşim birimini saptama amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey Testi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular; uzun süreli olarak illerde ve büyük şehirlerde yaşayan öğrencilerin stresle başaçıkmada kendine güvenli yaklaşımı diğer öğrencilere göre daha çok kullandıklarını (p<0.01); uzun süreli olarak köylerde, ilçelerde ve illerde yaşamış olan öğrencilerin ise stresle başaçıkmada çaresiz yaklaşımı büyük şehirlerde yaşamış olan öğrencilere göre daha çok kullandıklarını (p<0.001) göstermektedir. Araştırmada ayrıca anne tutumlarını, ilgisiz ve otoriter olarak algılayan öğrencilerin stresle başaçıkmada çaresiz yaklaşımı diğer öğrencilere göre daha çok kullandıkları (p<0.01); baba tutumlarını otoriter ve koruyucu olarak algılayan öğrencilerin ise stresle başaçıkmada çaresiz yaklaşımı daha çok kullandıkları (p<0.001) saptanmıştır. Sonuç olarak, üniversite öncesi yaşantılarının büyük bölümünü köylerde ve ilçelerde yaşamış olan ve üniversite öğrenimi için kent merkezlerine gelen ve ayrıca anne baba tutumlarını ilgisiz, otoriter ve koruyucu olarak algılayan öğrencilerin, stresle başaçıkmada psiko-sosyal desteğe daha çok ihtiyaç duydukları ileri sürülebilir.

Özet İngilizce :

This study investigated the changing of the coping styles of 19 Mayıs University students with stres in different faculties, according to the students' duration in the centre of population and perceived attitude of parent. The sample was consisted of 1346 students in terms of with pile sampling. Coping styles of university students were measured by "Stres Coping Styles Scale" which was originally developed by Folkman and Lazarus (1980) and adopted to the Turkish sample by Şahin and Durak (1995). One way Anova and Tukey test techniques were used in analyzing data. The findings of the study; students who were located long term in village and town, using self-hopelessnes approach, in stres management (p<0.001); students who were located in cities or big cities, using self-reliance approach in stres management (p<0.01). In this study another findings; students who were perceive their mothers' attitude authoritarian, indifferent, and protective using self-hopelessnes approach in stres management(p<0.01); students who were perceive their fathers' attitude authoritarian, indifferent, and protective using self-hopelessnes approach in stres management(p<0.001); students who were perceive their mothers' and fathers' attitudes democratic using self-reliance approach in stres management(p<0.001). It was concluded that students who were come from village and town to the big cities for university education and perceive their parents' attitude indifferent will be need psychological support in stres management.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :