Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Orta öğretim kurumlarının öğrencilerin çoklu zeka profillerine etkisi

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fak. BÖTE Bölümü1, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, lise 1 ve lise 4. sınıf öğrencilerinin zeka profillerinde nasıl ve ne düzeyde bir gelişim olduğunu belirlemektir. Bu araştırma, betimsel nitelikli tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 449 dokuzuncu sınıf, 420 on ikinci sınıf olmak üzere toplam 869 lise öğrenci oluşturmaktadır. Yeşil ve Korkmaz tarafından geliştirilen ve Cronbach Alpha katsayıları 0,964 olan Çoklu Zeka Öz Algı Ölçeği veri toplama olarak kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde yüzde, aritmetik ortalama, Anova ve Tukey HSD testleri yapılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır (p<0,05). Yapılan analizlerle şu sonuçlara ulaşılmıştır: Fen Lisesi ile Ticaret Lisesi dışındaki liselerin, öğrencilerin çoklu zeka öz algı düzeylerini genel olarak geliştiremediği belirlenmiştir. Öğrencilerin sözel-dilsel zeka algı düzeylerini Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Ticaret Lisesi olumlu; diğer liseler ise olumsuz etkilemektedir. Amaca göre yapılan lise gruplaması açısından; Anadolu-fen liseleri içsel, mantıksal-matematiksel ve doğacı zeka düzeylerini az miktarda da olsa olumlu yönde, diğer zeka alt boyutlarında ise olumsuz yönde; genel liseler, çoklu zeka alt boyutlarının tamamında öğrencilerin zeka düzeylerini olumsuz yönde; meslek liseleri ise öğrencilerin yalnızca sosyal zeka düzeylerini az miktarda da olsa olumlu, diğer zeka düzeylerini ise olumsuz yönde etkilemektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the level of improvement in the intelligence profiles of high school freshmen and seniors. This research was conducted with descriptive survey. As a sample grouping of the research consists of 869 high school students, 449 of which are freshmen and 420 of which are seniors. Multiple Intelligence Self-Perception Scale which was developed by Yeşil and Korkmaz and that has a Cronbach Alpha coefficient of 0,964, was used as data gathering tool. The data was evaluated by percentage, mean, ANOVA and Tukey HSD tests (p<0.05). The following findings were reached through the conducted analysis: It's observed that the spent on educational experiences in high schools were generally unable to improve the intelligence self-perception level, except Science and Commercial High Schools. The students' verbal-lingual intelligence perception levels was positively affected in Science, Fine Arts and Commercial High schools; whereas they were negatively affected in other high schools. As a grouping according to the purpose of high schools: Anatolian-science high schools affect the students' inner, mathematical and naturist intelligence level somewhat positively and other intelligence levels negatively; general high schools affect all of the intelligence levels negatively; vocational high schools only affect the social intelligence level somewhat positively and other intelligence levels negatively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :