Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretimde aktif öğrenme modeli ile geometri öğretiminin geometrik düşünme düzeylerine etkisi

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD1, Kemaliye İlköğretim Okulu2
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretimde aktif öğrenmenin ve geleneksel öğretimin, öğrencilerin geometrik düşünme düzeyleri üzerine etkilerini incelemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Deney gruplarında aktif öğrenme yöntemi, kontrol gruplarında ise geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2004-2005 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Buca ilçesine bağlı Buca ilköğretim okulunda okuyan 93 öğrenci 4. sınıf, 106 öğrenci 5. sınıf, toplam 199 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma verileri Van Hiele geometri testi ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, kay-kare (χ2) testi kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda Aktif öğrenme yöntemiyle öğrenim gören deney grubu ile geleneksel yönteme göre öğrenim gören kontrol grubu öğrencilerin geometrik düşünme düzeyleri arasında, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunduğu belirtilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the effects of geometry teaching with active learning models on geometric thinking level in elementary education. Research was conducted with control group and experiment group and pretest and posttest was given to this groups. Active learning model has used in experimental group and in control group the traditional model has used. 93 fourth grade and 106 fifth grade students from Buca İlköğretim Okulu in Buca center province in İzmir in 2004-2005 academic school year enrolled in this research. Quantitative research approache has been admitted. The data of the research has been gathered by the geometry test of Van Hiele. Arithmetic mean, standard deviation, k square test were used in the analyses of the data. At the end of this research, there is a significant difference in terms of student's geometric thinking level between experiment group which was educated with active learning techniques and control group which was educated according to traditional techniques.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :