Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Almanca bölümü öğrencilerinin uyguladıkları dil öğrenme stratejileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi, ZGEF Yabancı Diller Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin, Almanca öğrenimleri sürecinde hangi dil öğrenme stratejilerini kullandıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Almancayı Ġngilizceden sonra ikinci yabancı dil olarak öğrenen bu öğrencilerin cinsiyet, mezun olunan okul türü, öğrenim görülen sınıf değişkenlerine bağlı olarak kullandıkları dil stratejileri, özellikle de Ġngilizce önbilgilerinden nasıl yararlandıkları ele alınmıştır. Konuya ilişkin öğrencilerin kullandıkları dil öğrenme stratejilerinin tespiti amacıyla likert tipi bir anket ölçeği geliştirilmiştir. 22 önermeden oluşan veri toplama aracı, yüz doksan dokuz kişilik bir örneklem grubuna uygulanmış ve elde edilen veriler frekans ve yüzde hesabıyla değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin Almanca öğrenirken, birinci yabancı dil Ġngilizce öğrenimlerinde uyguladıkları stratejilerden yararlandıkları tespit edilmiştir. Dil öğrenim stratejileri bağlamında, cinsiyet değişkenine göre stratejilerin kullanım sıklığında anlamlı bir fark bulunamamış olup, her iki cinsiyetin üst düzeyde kullandığı stratejilerin sosyo-duyuşsal stratejiler olduğu görülmüştür. Mezun olunan okul türüne göre, Anadolu liselerinden ve Yabancı Dil Ağırlıklı liselerden mezun olan öğrencilerin sosyo-duyuşsal stratejileri üst düzeyde kullandıkları, bilişsel ve üstbilişsel stratejilerin ise tüm okul türlerinden mezun olan öğrenciler tarafından orta düzeyde kullanıldığı belirlenmiştir. Öğrenim görülen sınıf değişkenine göre, hazırlık sınıfı öğrencilerinin sadece sosyo-duyuşsal stratejilerde yüksek, 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin bütün stratejilerde yüksek; buna karşın 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin en az strateji kullanım oranlarına sahip oldukları görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the second foreign language learning strategies of teacher candidates who were attending German Language Teaching Department in Education Faculty and how they benefit from their first foreign language English's basic principles and examine the relationship between the variables such as the students' gender, class, the types of high schools from which they graduated. A likert type has been developed to learn the second foreign language learning strategies that the students use. The instrument which consists of 22 items has been administered to a sample of 199 students and the data obtained were analyzed according to frequencies and percentages. The results of the study indicate that the students whose first foreign language is English, utilize from the first language learning strategies as they are learning "Second Foreign Language German". Within language learning strategies context, the results showed no significant difference between gender groups in terms of strategy use. Both gender groups mostly prefer to use social-affective strategies. According to the high schools, it is found that Anatolia High Schools and Foreign Language Orientated High Schools graduates use social-affective strategies at the highest level. Cognitive and metacognitive strategies are used at medium level by all of the high schools graduates. According to the classes, it is observed that the students at Prep. Classes use just only social-affective strategies at the highest level. The first and second grade students use all learning strategies at the highest level. But the third and fourth grade students use all learning strategies at the lowest level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :