Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin dinleme becerisi farkındalıklarının sosyo - ekonomik düzeye göre incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Bireylerin içsel bir süreç olarak değerlendirilen dinleme becerisi konusundaki farkındalıklarını yansıtma durumları, bu becerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çalışma, ilköğretim 6. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, dil öğrenimindeki temel becerilerden biri olan dinleme becerisi farkındalıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Erzurum ilinde sosyo-ekonomik düzeyi farklı devlet okullarında öğrenim gören 238 ilköğretim 6. sınıf öğrencisi örnekleme alınmış, çalışma içerisinde bu okullar algılanan sosyo-ekonomik düzeyine göre A, B, C ve D şeklinde kodlanmıştır. Araştırmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Şahin ve Aydın (2009) tarafından geliştirilmiş 46 maddeden oluşan Likert tipi "Dinleme Becerisi Farkındalık Anketi" kullanılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında, Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) ve LSD Post Hoc testi analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre; sosyo-ekonomik düzeyi farklı ilköğretim okullarında öğrenim gören 6. Sınıf öğrencilerinin dinleme becerisi farkındalık durumları açısından aralarındaki farkların anlamlı olduğu; sosyo-ekonomik düzey düştükçe ölçeğin 5 boyutunda da puanların düştüğü ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Self-awareness and self-reflection concerning the listening skills considered to be an internal process will contribute a lot to the development of this skill. This study is to determine the level of 6th grade students' self-awareness on one of the four skills, listening. In this respect, 238 6th grade students with different socio-economic level participated in the survey studying in Erzurum and the schools that joined the survey and perceived socio-economic levels of students were encoded as A, B, C, D. In the study, descriptive scanning design was used. As data collection tool, Likert type 46 item scale for "Awareness of Listening Skills" developed by Şahin and Aydın (2009) was employed. The data collected were analyzed by One Way ANOVA and LSD Post Hoc test in SPSS 16.0 program. The results of the study showed that the there was found significant difference between the socio-economically different students at primary schools in terms of awareness of listening skills and socio-economic level was proportional to the scale; as the socio-economic level decreases so do the scores in the scales' 5 dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :