KAMU BÜYÜKLÜĞÜ İŞSİZLİĞİN VE GENÇ İŞSİZLİĞİN NEDENİ MİDİR? TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Öz Kamu büyüklüğü ve işsizlik arasındaki ilişki iktisat literatüründe sıklıkla tartışılmaktadır. Bu ilişki hem politik hem de ekonomik açıdan ülkeler için önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde kamu büyüklüğü ile işsizlik ve genç işsizlik arasındaki nedensellik ilişkisini incelemektir. Bu amaç için 2005:Q1-2018:Q1 dönemi ele alınarak Toda-Yamamoto nedensellik testi ve zamanla değişen nedensellik testinden yararlanılmıştır. Çalışmanın ampirik bulguları kamu büyüklüğünden işsizliğe ve genç işsizliğe doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte zamanla değişen nedensellik test sonuçlarına göre, değişkenler arasındaki bu nedensellik ilişkileri Türkiye ekonomisinde dönem dönem farklılaşmaktadır. 

Kaynakça

Abrams, B. A. (1999), “The Effect of Government Size on the Unemployment Rate”, Public Choice, 99: 395-401.

Algan, Y., Cahuc, P., Zylberberg, A., Pischke, J-S. ve Verdier T. (2002), “Public Employment and Labour Market Performance”, Economic Policy, 17(34): 7-65.

Aslan, A. Ve Kula, F. (2010) “Kamu Sektör Büyüklüğü-İşsizlik İlişkisi: Abrams Eğrisi’nin Türkiye Ekonomisi İçin Testi”, Maliye Dergisi, 159: 155-166.

Bakırtaş, İ. (2003) “Kamu Harcamalarının Temel Makroekonomik Göstergelerle İlişkisi ve Nedenselliği (1983-2000 Türkiye Örneği)”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9: 41-66.

Bayrakdar, S. (2017) “Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme”, Çalışma İlişkileri Dergisi, 8(2): 95-117.

Christopoulos, D. K., Loizides, J. ve Tsionas, E. G. (2005) “The Abrams Curve of Government Size and Unemployment: Evidence from Panel Data”, Applied Economics, 37: 1193-1199.

Ding, H. (2012) “Is Government's Help for Unemployed People Helpful for the Society? An Empirical Study on Macro Data of Public Unemployment Spending in OECD Nations”, Munich Personal RePEc Archive, 43132.

Durkaya, M. ve Ceylan, S. (2016) “İşsizliğin Azaltılmasında Kamu Kesimi Büyüklüğünün Rolü”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(615): 23-40

Ertekin, S. M. ve Kırca, M. (2017) “Türkiye’de Kentleşme ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Zamanla Değişen Nedensellik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, Journal of Emerging Economies and Policy, 2(2): 44-63.

Enders, W. (1995), Applied Econometric Time Series, John Willey and Song, Inc.

Feldmann, H. (2006), “Government Size and Unemployment: Evidence from Industrial Countries”, Public Choice, 127(3-4): 451-467.

Granger, C. W. J. (1969) “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 37: 424-438.

Hacker, R. S., & Hatemi-J, A. (2006). “Tests for Causality between Integrated Variables Using Asymptotic and Bootstrap Distributions: Theory and Application” Applied Economics, 38(13): 1489-1500.

Holden, S. ve Sparrman, V. (2016) “Do Government Purchases Affect Unemployment?”, The Scandinavian Journal of Economics, 120(1): 124-158.

Johansen, Soren (1995), “Likelihood Based Inference in Cointegrating Vector Autoregressive Models”, (NewYork: Oxford University Press)

Kanca, O. C. Ve Bayrak, M. (2015) “Kamu Harcamaları Bileşenleri İle İşsizlik Arasındaki İlişki (Türkiye Örneği)”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 1(2): 55-74.

Karras, G. (1993) “Employment and Output Effects of Government Spending: Is Government Size Important?”, Economic Inquiry, 31(3): 354-369.

Kaya, G. D., Kaygısız D. A. ve Altuntepe, N. (2015) “Türkiye’de Kamu Harcamalarının Toplam İstihdama Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, AKÜ İİBF Dergisi XVII(1): 83-96.

Kwiatskowski, D. Phillips, P. C. B. Schmidt, P. ve Shin, Y. (1992) “Testing The Null Hypothesis of Stationarity Against The Alternative of a Unit Root”, Journal of Econometrics, 54: 159-178.

MacKinnon, J. G: (1996) “Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests”, Journal of Applied Econometrics, 11(6): 601-618.

Mahdavi, S. ve Alanis, E. (2014) “Public Expenditures and the Unemployment Rate in the American States: Panel Evidence”, Applied Economics, 45(20): 2926-2937.

Matsumae, T. ve Hasumi, R. (2016) “Impacts of Government Spending on Unemployment: Evidence from a Medium-scale DSGE Model”, ESRI Discussion Paper Series No: 329.

Olofsson, M. (2013). “Government Spending and Unemployment: An Empirical Study on Sweden, 1994-2012”, Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics. Independent thesis Advanced level (degree of Master).

Onodugo, V. A., Obi, O. K., Anowor, O. F., Nwonye, N. G. ve Ofoegbu, G. N. (2017) “Does Public Spendıng Affect Unemployment in an Emerging Market?”, Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions, 7(1): 32-40.

Sancar, C., Sancar, C. ve Polat, A. M. (2016) “Kamu Yatırım Harcamaları İstihdam Düzeyini Etkiler Mi? (TR 8 ve TR 9 Düzey 1 Bölgeleri İçin Bir Uygulama)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43): 2122-2133.

Shuryhina, V. (2016) “Japan’s Economy Between Market, State and Society Unemployment Policy: Youth Unemployment in Japan”, University of Duisburg-Essen Mercator School of Management Chair of East Asian Economics/Japan and Korea.

Şahin, M. ve Özenç, Ç. (2007) “Kamu Harcamaları ile Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (2): 200-225.

TCMB (2018) “Elektronik Veri Dağıtım Sistemi”, https://evds2.tcmb.gov.tr/ (01.12.2018)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2018) “Ekonomik ve Sosyal Göstergeler”, http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-gostergeler/ (01.12.2018)

Toda, H. Y. ve Yamamoto, T. (1995) “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66: 225-250.

Topal, M. H. (2017) “Türkiye’de Kamu Yatırımlarının İstihdam Üzerindeki Etkisi: Bölgesel Bir Analiz (2004-2016)”, Global Journal of Economics and Business Studies, 6(2): 186-2014.

TUİK (2018) “İstatistik Göstergeler”, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=istgosterge (27.11.2018)

Yavuz, A. (2010) “Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Yatırım Teşviklerinin Rekabet Koşulları Altında Özel Kesim Yatırımları ve İstihdam Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1): 83-101.

Yıldırım, J. ve Sezgin, S. (2001) “Military Expenditure and Employment in Turkey”, Çukurova Üniversitesi, 8. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, https://www.academia.edu/3993191/Military_expenditure_and_employment_in_Turkey. 27.11.2018

Yongjin, S. (2011), “Government Size, Economic Growth and Unemployment: Evidence from Advanced and Developing Economy Countries (A Time Series Analysis, 1996-2006)”, International Review of Public Administration, 16(2): 95-116.

Yuan, M. ve Li, W. (2000), “Dynamic Employment and Hours Effects of Government Spending Shocks”, Journal of Economic Dynamics & Control, 24: 1233–1263.

Wang, A. ve Abrams, B. A. (2011) "Government Outlays, Economic Growth and Unemployment: A VAR Model", Working Papers 11-13, University of Delaware, Department of Economics.