İş - Aile Yaşamı Çatışması ve Roller: Kamu Sektörü Örneğinde Bir Değerlendirme

Bu araştırma kamu sektöründe çalışan kadınlar ve erkeklerin rollerine ilişkin algıları ile iş yaşamının aile yaşamına etkisi ve aile yaşamının iş yaşamına etkisi açısından iş-aile yaşamı çatışmasını ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Kamu sektöründe çalışan toplam 300 kadın ve erkek araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; çalışan bireylere ebeveyn ve eş olma sorumluluklarının ağır geldiği belirlenmiştir. Aile yaşamının iş yaşamına etkisi ile ilgili olarak; çok çocuk sahibi olanların aile yaşamının iş yaşamına etkisini daha ağır olarak hissettikleri; diğer yandan iş yaşamının aile yaşamına etkisini ise evli olanların bekâr olanlara göre daha ağır olarak değerlendirdikleri saptanmıştır.

Work - Family Conflict and Roles: Assessment of the Public Sector

This study has been carried out in order to determine perceptions of roles men and women and work-family life conflict in terms of  the effect of work life on family life and,the effect of family life on work life. A total of 300 women and men working in public sector were included in the research sample. According to the study; it has been determined that the heaviest burden of working individuals are the responsibilities of being parents and married couples.  Related to effect of family life on work life; it has been found that respondents who have many children feel more severe the effect of family life on work life; on the other hand married individuals evaluate to the effect of working life on family life as more severe than single individuals.