Cilt: 3 - Sayı : 2
MALA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR YAKINSAMA GÖSTERİYOR MU?
Halil TUNCA

9 4

Öz Bu çalışmanın amacı Türkiye’de iller arasında mala karşı işlenen suçların 2006-2016 dönemi içerisinde bir yakınsama gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Pesaran tarafından geliştirilen ikili yakınsama yaklaşımı kullanılmıştır. Analiz sonuçları suç yakınsama oranının yaklaşık olarak %37 olduğunu göstermektedir. Bu sonuçta iller arasında kısmi bir yakınsamanın varlığını işaret etmektedir. Buna ilave olarak göreceli az gelişmiş bölgelerin yakınsama hızları beklentilere uygun olarak daha yüksek tahmin edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Suç ekonomisi, yakınsama, İBBS3, Türkiye
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akdeniz, S. ve Üzümcü A. (2013) “Suç ve Sosyoekonomik Değişkenler Arasındaki Bağımlılık İlişkisi: Kars Cezaevi Üzerine Bir İnceleme”, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(6), 115-138

Akdi, Y., Karamanoğlu, Y.E. ve Şahin A. (2014) “Unemployment by Education Status, Prices and Crime Relationship: Evidence from Turkey”, Güvenlik Bilimleri Dergisi, 3(2), 119-143

Aksu, H. ve Akkuş Y. (2010) “Türkiye’de Mala Karşı Suçların Sosyoekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Deneme: Sınır Testi Yaklaşımı (1970-2007)”, Sosyoekonomi, 1, 192-214

Aslan, A. ve Öcal O. (2012) “Türkiye’de Suç Oranlarının Sürekliliği”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1), 85-92

Ata, A.Y. (2011) “Ücretler, İşsizlik ve Suç Arasındaki İlişki: Yatay-Kesit Analizi”, Çalışma ve Toplum, 4, 113-134

Becker, G.S. (1968) “Crime and Punishment: An Economic Approach”, Journal of Political Economy, 76, 1169-1217

Bernard, A.D. ve Durlauf S.N. (1996) “Interpreting Tests of The Convergence Hypothesis”, Journal of Econometrics, 71, 161-173

Cömertler, N. ve Kar M. (2007) “Türkiye’de Suç Oranının Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Yatay Kesit Analizi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(2), 37-57

Çakmak, C. (2015) “Suçun Belirleyicileri Olarak Başlıca Ekonomik Risk Faktörleri”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(4), 125-184

Çakmak, C. (2016) “Mahkumların Suç Öncesi Yaşamlarında Ekonomik Yönden Dezavantajlı Olmalarının Suç İşleme Davranışları Üzerine Etkileri: Ankara Cezaevleri Örneği”, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 55-91

Durusoy, S., Köse, S. ve Karadeniz O. (2008) “Başlıca Sosyo Ekonomik Sorunlar Suçun Belirleyicisi Olabilir mi? Türkiye’de İller Arası Bir Analiz”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 172-203

Ehrlich, I. (1973) “Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation”, Journal of Political Economy, 81, 521-565

Filiztekin, A. (2013) “Türkiye’de Suç ve Emek Piyasası İlişkisi” Aşıcı vd. (eds.) Ümit Şenesen’e Armağan Paylaşımlar: Sayılarla Türkiye Ekonomisi, İstanbul, Literatür.

Pazarlıoğlu, M.V. ve Turgutlu T. (2007) “Gelir, İşsizlik ve Suç: Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 44(513), 63-70

Pesaran, M.H. (2007) “A Pair-wise Approach to Testing for Output and Growth Convergence”, Journal of Econometrics, 138, 312-355

Pesaran, M.H., Smith, R.P., Yamagata, T. ve Hvozdyk L. (2006) “Pairwise Tests of Purchasing Power Parity Using Aggregate and Disaggregate Price Measures”, Cambridge Working Papers in Economics, No:0634

Pesaran, M.H., Smith, R.P., Yamagata, T. ve Hvozdyk L. (2009) “Pairwise Tests of Purchasing Power Parity”, Econometrics Reviews, 28(6), 495-521

Sala-i Martin, X.X. (1996) “The Classical Approach to Convergence Analysis”, The Economic Journal, 106(437), 1019-1036

Sargın, S. ve Temurçin K. (2010) “Crimes and Crime Dispersion in Urban Areas in Turkey”, Bulletin of Geography Socio-Economic Series, No:13, 59-76

Taş, N., Doğan, A. ve Önder E. (2014) “İşsizlik, Takibe Düşen Kredi ve Boşanma Oranı Değişkenlerinin Suç Sayısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Türkiye için Bölgesel Panel Veri Analizi”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 13-35

Türkiye İstatistik Kurumu (2018), https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/ (Erişim Tarihi: 15.09.2018)

Yamak, N., Gürel, F. ve Koçak S. (2016) “Hırsızlık Suçunun Sosyo-Ekonomik ve Demografik Belirleyicileri: Panel Veri Analizi”, TİSK Akademi, 57-69

Yıldız, R., Öcal, O. ve Yıldırım E. (2010) “Suçun Sosyoekonomik Belirleyicileri: Kayseri Üzerine Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 36, 15-31

Halil TUNCA