İngiliz Büyükelçilik Yıllık Raporlarında Türkiye (1939-1941)

Makalede, İkinci Dünya Savaşının başlangıç yıllarında Türkiye’nin iç ve dış siyasetindeki gelişmelerin İngiliz Büyük elçiliği yıllık raporlarına nasıl yansıdığı incelenmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, anılan raporda 1938 yılında Atatürk’ün ölümü sonrası iç siyasette yaşanan gelişmeler, savaşın ilk yıllarında Türkiye’nin dış politikasında, öncelikle yakın çevresinde Balkanlar ve Orta Doğu’da, takip ettiği siyaset ve başta İngiltere olmak üzere diğer müttefik devletlerle olan ilişkileri üzerinde durulmuş ve savaş boyunca Türk milli birliği ve sınırların korunması siyasetine kararlı bir biçimde devam edeceği gerçeğine vurgu yapılmaya çalışılmıştır

TURKEY IN BRITISH EMBASSY’S ANNUAL REPORTS (1939-1941)

In this article, it is tried to examine how the Turkish internal and foreign policy (19391941) was reflected in British Annual Reports. In these reports, firstly the developments occured after Atatürk’s death in internal policy of Turkey was examined. Then, the Turkish foreign policy just at the very begining of World War II was the main subject of the report. In this manner, The Turkish foreign policy towards Balkans and Middle East and relations with Britain and the other European Allied Powers was evaluated. And it is stated that Turkey decided to ensure her defence and there was a consistancy in Turkish policy to preserve her own security

Kaynakça

ANZERLĠOĞLU, Yonca, “Ġngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Türkiye (1929- 1931)”, Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi, 8-12 Aralık, Ankara, 2003.

DOĞANER, Yasemin,“Ġngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Türkiye (1932-1934)”, Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi, 8-12 Aralık, Ankara, 2003.

__________,“Ġngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Demokrat Parti Dönemi Türkiye’sinde DıĢ ĠliĢkiler”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), yıl: 2, sayı:4, Güz 2006.

ÖZGĠRAY, Ahmet, “ Ġngiltere Büyük Elçisi Sir H. Knachbull Hugessen’in 1939 yılı Türkiye Raporu”, Beşinci Uluslar arası Atatürk Kongresi, 8-12 Aralık, Ankara, 2003.

YILMAZ, Mustafa, “Ġngiliz Büyük Elçiliği Yıllık Raporlarında Anadolu’da Milli Hareket (1921-1923)” Erzurum ve Sivas Kongreleri 27-29 Mayıs 2002, G.Ü. Atatürk AraĢtırma Merkezi yay., Ankara, 2003.

__________, “Ġngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Anadolu’da Milli Hareket(1924-1928), Sivas Kongresi I.Uluslararası Sempozyumu, 2-4 Eylül 2002, Atatürk AraĢtırma Merkezi- Sivas Valiliği- Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2002.

___, “Ġngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Türkiye (1935-1938)”, Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi, 8-12 Aralık, Ankara, 2003.