Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı

Yeni medya uygulamalarından olan sosyal medya ortamlarınıngerek Türkiye’de gerek dünyada çok sayıda kullanıcısı bulunmaktadır. İnternet üzerinden kullanıcılarla doğrudan etkileşime girme olanağı tanıyan bu uygulamalar, seçim dönemlerinde de adaylar ve/veya partili kullanıcılar tarafından sıklıklakullanılmaktadır. Daha geniş yönetim yeteneğine sahip oldukları kişisel veya kurumsal resmi web sitelerinden farklı olarak,kendilerinin de birer kullanıcı olduğu sosyal medya ortamlarında, aday ve/veya partili kullanıcıların seçmenlerle kurdukları ilişkiler ve Twitter örneğinde sosyal medya kullanım pratikleri bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu amaçla, Twitter ortamında yer alan partili kullanıcılar ve parti liderlerinin hesapları Türkiye’deki 2011 Genel Seçimi döneminde incelenmiş, aday ve/veya partili kullanıcıların Twitterhesapları ve Twitter’daki tweetleri (gönderileri) ile ilgili olarakiçerik çözümlemesi bulguları değerlendirilmiştir

Social Media in Political Communication and the Use of Twitter in the 2011 General Elections in Turkey

Social media environments, which are basically new media applications, have many users both in Turkey and in the world. These applications, which make direct interaction via the Internet possible, are used frequently by the candidates and/or the members of political parties during the election periods. This study focuses on the relationship between the candidates or members of political parties and the voters along with the social media using practices in the sample of Twitter as a social media environment, where the candidates and/or the members of political parties are users themselves, unlike the personal or institutional web sites where they have a broader ability to moderate. For this purpose, Twitter accounts belonging to the members of political parties and party leaders during Turkey’s General Elections in 2011 have been examined, and the findings based on quantitative content analysis about their Twitter accounts and tweets have been evaluated.

Kaynakça

Acar, Ertuğrul, (2012). “Sosyal Medyada 12 Haziran genel seçimleri. Hepimiz Globaliz”. Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz. Ed. Edibe Sözen. İstanbul: Alfa Yay.

Aslan, Bora. (2007). “Web 2.0, Teknikleri ve Uygulamaları”. XII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri. http://inet-tr.org.tr/inetconf12/bildiri/46. pdf [Erişim: 10.03.2012].

Aziz, Aysel, (2003, 2011). Siyasal İletişim. Ankara: Nobel Yay.

Bayraktutan, Günseli, vd. (2012). “Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri: Nicel – Nitel Arayüzey İncelemesi”. Selçuk İletişim Dergisi 7(3): 5-29.

_____, (2013) Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelen- mesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’in Siyasi Partiler ve Liderler Tarafından Kullanılması. Ankara: Tübitak Sobag (111k263 no’lu projenin yayınlanmamış nihai raporu).

_____, (2013) “Web 1.0’dan Web 2.0’a Barış ve Demokrasi Partisi: 2011 Genel Seçimle- rinde Facebook Kullanımından bir Kesit". İletişim ve Diplomasi 1(1): 31-56.

_____, (2013) “The role of social media in political communication: The use of Twitter in the 2011 General Elections in Turkey”, Medialini. 7(13): 1-18.

Bayraktutan-Sütcü, Günseli. (2007). “İktidarın Müzelerinin Sanal Uzamdaki Varlığı Üze- rinden Siyasal İletişimi Yeniden Düşünmek”. Yeni Medya Çalışmaları. Der. Mutlu Binark. Ankara: Dipnot Yay. 71-96.

Bennett, W. Lance. (2003). “Communicating global activism: strengths and vulnerabilities of networked politics”. Information, Communication and Society 6(2): 143–68.

Binark M. ve T. Çomu “2011 Genel Seçimlerinde AKP’nin Twitter Hesaplarında “Muhafazakâr Demokrasi”nin İnşası”, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 4-6 Aralık 2013. Yayınlanmamış Kongre Metni.

Bruns Axel ve Burgess Jean (2011). “Ausvotes: How twitter covered the 2010 Australian federal election”. Communication, Politics, Culture 44(2): 37-56.

Castells, Manuel, (2013). İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. İstanbul: Koç Üniversitesi Yay.

Dahlgren, Peter (2000). “Media, Citizenship and Civic Culture”. Mass Media & Society. Eds. I. J. Curran & M. Gurevitch. Londra: Arnold.

Davis, Richard vd. (2009). “The internet in U.S. election campaigns”. Routledge Handbook of Internet Politics. Eds. Andrew Chadwick & Philip N. Howard. NY: Routledge.

Diarmaid, Byrne (2011). “The Evolving Use of Social Media for Political Campaigns”. http://socialmediatoday.com/diarmaid-byrne/338242/evolving-use-social-media- political-campaigns [Erişim tarihi: 01.09.2012].

Engin, Ecem (2007). “Sanal alemde seçim bereketi”. Birgün Gazetesi (5 Temmuz 2007).

Foot Kirsten A. ve Schneider, Steven M. (2006). Web Campaigning. Cambridge: MIT Press.

Ifukor Presley (2010). “‘Elections’ or ‘Selections’? Blogging and Twittering the Nigerian 2007 General Elections”. Bulletin of Science, Technology & Society 30(6): 398-414.

Internet World Stats. http://www.internetworldstats.com [Erişim tarihi: 01.09.2012].

Kluver, andolph R. vd. (2007). The Internet and National Elections: A Comparative Study of Web Campaigning. New York: Routledge.

Lister, Martin et al. (2009). New Media: A Critical Introduction. NY: Routledge.

Resnick, David (1998). “Politics on the Internet: The Normalization of Cyberspace”. The Politics of Cyberspace. Eds. Chris Toulouse & Timothy W. Luke. New York & London: Routledge.

Stromer-Galley, Jennifer (2000). “Online interaction and why candidates avoid it”. Journal of Communication 50(4): 111–32.

Telli Aydemir, Asl (2008) “Civicweb: Internet, Young People and Civic participation”. Citizenship and Cultural Identities in the EU: Old Questions, new Answers. Ankara: Promeda Ofset. 57-70.

The Washington Post (2008). “Obama Raised Half a Billion Online”. (20 Kasım) http://voices.washingtonpost.com/44/2008/11/20/obama_raised_half_a_billion_ on.html [Erişim: 01.09.2012].

The Washington Post (2007). “Barack Obama, Social Networking King”. (6 Ekim)http://blog.washingtonpost.com/44/2007/10/barack-obama-social- networking.html [Erişim: 01.09.2012].

Toprak, Ali vd. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook- Görülüyorum Öyleyse Varım!. İstanbul: Kalkedon Yay.

Tsagarousianou, Roza (1999). “Electronic democracy: rhetoric and reality”. Communications: The European Journal of Communication Research 24(2): 189–208.

Ward, Stephend and R. Gibson (2009). “European political organizations and the internet: Mobilization, participation, and change”. Routledge Handbook of Internet Politics. Eds. Andrew Chadwick & Philip N. Howard. NY: Routledge.

http://www.akparti.org.tr/ [Erişim: 25.11.2012]. http://www.chp.org.tr/ [Erişim: 25.11.2012].

http://www.chp.org.tr/?page_id=67 [Erişim: 25.11.2012].

http://www.mhp.org.tr/http://bdp.org.tr/anasayfa/ [Erişim: 25.11.2012].

http://www.mhpankara.org.tr/MHP_tarihce.php [Erişim: 25.11.2012].

https://en.wikipedia.org/wiki/GUI_widget [Erişim: 16.12.2012].

https://www.socialbakers.com/countries/continents/ [Erişim: 17.12.2012].

http://www.alexa.com/topsites/countries/TR [Erişim: 17.12.2012].

www.akparti.org.tr/site/yonetim/genel-baskan [Erişim: 25.11.2012].