Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 53

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin ilköğretim programındaki yöntem teknik ölçme ve değerlendirme konularına ilişkin eğitim ihtiyaçları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öğretmenlerin önerilen yöntem, teknik ve ölçme-değerlendirme durumlarına ilişkin eğitim ihtiyaçlarının neler olduğu ve bu ihtiyaçların kıdeme ve cinsiyete göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma modeli, olarak betimleme-survey yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Samsun ili ilköğretim I. kademe öğretmenlerini kapsamaktadır. Araştırma anketi, Samsun’da görev yapmakta olan toplam 1276 ilköğretim I. kademe öğretmeninden, 2007 Temmuz ayında hizmet içi eğitim almak için bir araya getirilen 156 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen verilerin, bilgisayar ortamında SPSS 13,0 programı ile yüzde, frekans dağılımları ve kay kare çözümlemeleri yapılıp, manidarlıkları. 05 olarak sınanmıştır. Öğretmenler, gösteri, drama, kavram haritası, balık kılçığı, zihin haritası, öğrenme ortamları sağlama, zekâ alanlarına göre öğrenme ortamı hazırlama, ürün dosyası, kontrol listesi, proje, performans değerlendirme, analitik değerlendirme tekniği, bütüncül değerlendirme tekniği, genel izlenim değerlendirme tekniği, duyuşsal özellikleri ve düzenleme, becerilerini değerlendirme yöntem ve tekniklerde eğitim ihtiyacı içinde olduklarını belirtmişlerdir. Kay kare sonuçlarına göre problem çözme, oyun ve kontrol listesi yöntemlerinde kıdem ile bütüncül de-ğerlendirme tekniği yönteminde ise cinsiyet açısından eğitime ihtiyaç duyma durumunda anlamlı fark bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :