Yıl 2009, Cilt: 12 Sayı : 21 Sayfalar 32 - 45 2009-06-01
The Relationship between the Leadership Styles and Job Satisfaction As Perceived By Teachers in Turkish Elementary Schools
İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ALGILADIKLARI LİDERLİK BİÇİMLERİ İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Engin KARADAĞ,Arif BAŞARAN,Tuğba KORKMAZ
18 261

Problem Statement: Education leaderships behaviors and styles effect the schools improvement, the aims of schools, students achievement and workers jobs satisfaction. Purpose of the Study: This research, aims to find out the determination of the relationship between the leadership styles perceived by teachers of primary schools and their job satisfaction. Methods: Relational cross-hatching model was used to determine the relation between these concepts. The sample consisted of 253 primary school teachers. Pearson moment correlation, ANOVA and t-test were used to analyze the data. Findings, Results and Conclusions: As the results of the analyses; it there is a significant difference between the jobs satisfactions of elementary school teachers and priority, educational state and gender of their directors. And also there is a significant difference between “Transformational Leadership” styles and priority, educational state and gender of their principals. This significant difference has not found in “Transactional Leadership” style and “Laissez-faire Leadership” styles. Also, there is a high relation between teachers’ perception of leadership styles and “Transformational Leadership” styles; moreover, the same relation is on the low level in “Transactional Leadership” style. There is no relation between “Laissez-faire Leadership” dimension and satisfaction
Problem Durumu: Eğitim liderlerinin davranış ve özellikleri toplumsal açık bir sistem olan okulların geliştirilmesinde, okulun amaçlarına ulaşılmasında, öğrenci başarısında ve çalışanlarının iş doyumları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Amaç: Bu araştırmada, ilköğretim okulu öğretmenlerinin okul müdürlerine ilişkin algıladıkları liderlik stilleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: İlişkisel modelde dizayn edilen araştırmada örneklem grubu 253 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşturuldu. Verileri analiz etmek için Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon Analizi, ANOVA ve t-testi tekniği kullanıldı. Bulgular, Sonuç ve Öneriler: Yapılan analizler sonucunda; ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumları ile müdürlerinin kıdemleri, eğitim durumları ve cinsiyetleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin iş doyumları ile algıladıkları liderlik stilleri arasında dönüşümcü liderlik stilinde yüksek düzeyde bir ilişki saptanırken, aynı ilişkinin sürdürümcü liderlik stilinde ise düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Serbestlik tanıyan liderlik boyutu ile iş doyumu arasında bir ilişki saptanmamıştır

Anahtar Kelimeler

Akdoğan, E. (2002). Öğretim elemanlarının algıladıkları liderlik stilleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Engin KARADAĞ
Arif BAŞARAN
Tuğba KORKMAZ