Cilt: 26 Sayı : 1
ANALİTİK HİYERARSİ SÜRECİ (AHS) KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN DEGERLENDİRİLMESİ: BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA
EVALUATION THE SUPPLIERS USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS(AHP): AN APPLICATION IN THE TEXTILE FIRM
AHMET ÖZTÜRK,ŞENOL ERDOĞMUŞ,VESİLE SİNEM ARIKAN

13 129

Tedarikçi seçimi, hem sayısal hem de sayısal olmayan kriterleri içeren karmaşık çok kriterli bir problemdir. Tedarikçileri seçmek için, birbirleriyle çatışan bu kriterler arasında değiş-tokuş yapmak gereklidir. Tedarikçi seçim problemini çözmek için literatürde farklı yaklaşımlar önerilmiştir. Özellikle Saaty’nin geliştirdiği Analitik Hiyerarşi Süreci(AHS), problemin çözümünde sayısal ve sayısal olmayan tüm kriterleri göz önünde bulundurduğu için daha kullanışlı bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın ana amacı, AHS’yi kullanarak bir tekstil firmasının tedarikçi seçim problemini çözmektir. Önerilen model beş alternatif, yedi ana ve on üç alt kriter arasındaki ilişkilerin hiyerarşik bir yapıda temsilini içerir. Yirmi bir ikili karşılaştırma matrisinin elde edilmesinde odak grup yöntemi kullanılmıştır. Modelin çözüm sonuçları verilmiş ve duyarlılık analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, firma yönetimi için önemli çıkarsamalar ve öneriler sunulmuştur.
Supplier selection is a complex multi-criteria problem which includes both qualitative and quantitative criteria. In order to select the suppliers, it is necessary to make a tradeoff between these criteria some of which may conflict. Different approaches are suggested to solve the supplier selection problem in the literature. Especially, Saaty’s analytic hierarchy process (AHS) is more useful approach for the problem, because of its inherent capability to handle qualitative and quantitative criteria.The main purpose of this study is to solve the supplier selection problem of the textile firm by using AHS. The proposed model consists of a hierarchical network of connections among five alternatives, seven main and thirteen sub criteria. Twenty-one pairwise comparison matrices were obtained by using focus group methodology. The results are presented and the sensitivity analyses are performed. Finally, some suggestions and important clues for the management are presented.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Amid, A., S. H. Ghodsypour ve C. O‘Brien (2009), ―A weighted additive fuzzy multiobjective model for supplier selection problem under price breaks in a supply chain‖, International Journal of Production Economics, 121(2), 323-332.
AHMET ÖZTÜRK,ŞENOL ERDOĞMUŞ,VESİLE SİNEM ARIKAN